Presentation

Jag är doktorand vid Institutionen för Kriminologi och mitt avhandlingsarbete fokuserar på våld i nära relationer bland unga med fokus på gärningspersoner.

Syftet är att jag genom min avhandling vill öka kunskapen om de faktorer som påverkar ungdomar och unga vuxna att utöva våld inom ramen för en nära relation. Samt undersöka huruvida det finns en renodlad våldskarriär där våld i nära relationer utgör en del eller om det är en del av ett versatilt mönster i brottslighet.

Mina analyser utgår primärt från data insamlad genom det longitudinella forskningsprojektet "Malmö Individual and Neighbourhood Development Study".