Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottslighetens utveckling och orsaker samt åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet samt lindra dess konsekvenser.

Inom den kriminologiska forskningen läggs särskild vikt dels vid att förstå hur samspel mellan individuella, kontextuella och samhälleliga processer orsakar brottslighet och andra relaterade problem, dels vid hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan kunskapsbaseras. Forskningen integrerar teori och empiri och ligger till grund för teoriutveckling och för tillämpning inom verksamheter med uppgift att förebygga och reagera på brott. Ämnet är fler- och tvärvetenskapligt vilket innebär att det samlar och integrerar teoretiska och metodologiska begrepp och ansatser från olika vetenskapsområden.

Forskningen täcker en mängd olika frågor som i huvudsak kan sorteras in under fyra fokusområden. Inom samtliga fokusområden finns praktiknära och tillämpade inslag.

Fokusområden

Orsaker till kriminalitetsutveckling

Forskningen inom det här området syftar övergripande till att öka kunskapen om vilka faktorer som orsakar att vissa barn och ungdomar i vissa miljöer utvecklar kriminalitet eller andra problem. Inom det här området studeras hur faktorer på olika nivåer (t.ex. individ, familj, bostadsområde) samspelar för att förklara skillnader i brottsdeltagande men även psykisk ohälsa, utsatthet för brott, otrygghet och missbruk.

En viktig del är den longitudinella forskningen som innebär att vi kan följa utvecklingsförlopp över tid för att bidra till teoriutvecklingen om brottslighet och dess orsaker.

Brottslighetens och otrygghetens geografiska fördelning

Forskningen inom det här området handlar om att identifiera mönster i brottslighetens och otrygghetens geografiska fördelning samt hur vi kan förklara varför vissa platser och områden har mer problem med brott och otrygghet än andra. En central del av forskningen är att bidra till ökad kunskap om hur vi kan bryta negativa mönster och vad som kan bidra till en positiv områdesutveckling.

Viktimologi

Viktimologi är det vetenskapliga studiet av brottsoffer och synen på brottsoffret i samhället. Här studeras exempelvis hatbrott, brott mot minoritetsgrupper och andra sårbara grupper samt våld mot kvinnor. Utsattheten studeras ur olika perspektiv men gemensamt är betydelsen av kontextuella och individuella faktorer som sociala kontexter, etnicitet, genus och ålder.

Preventions- och interventionsforskning

Preventionsforskningen syftar till att öka kunskapen om hur vi bäst förebygger brott och andra relaterade problem. Inom detta område bedrivs forskning för att skapa kunskapsbaserade underlag för interventioner och bredare preventionsprogram men också utvärderingar av åtgärder för att förebygga brott eller missbruk av droger och alkohol. Forskningen har ett brett fokus och sträcker sig från tidiga interventioner under barn- och ungdomsperioden till insatser som riktar sig mot kriminella grupper, individer eller särskilt utsatta områden.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 30
Totalt antal träffar: 22

Forskarutbildning i kriminologi

Malmö universitet erbjuder forskarutbildning i kriminologi.

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottslighetens utveckling och orsaker samt av åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet, och lindra brottslighetens konsekvenser. Särskild vikt läggs vid att förstå hur samspel mellan individuella, kontextuella och samhälleliga processer orsakar brottslighet och andra relaterade problem samt vid hur det brottsförebyggande arbetet kan kunskapsbaseras.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Anna-Karin Ivert

Mer om forskarutbildning vid Malmö universitet