Presentation

Jag är doktor i folkhälsa och arbetar som docent och forskningsledare vid Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet. Mitt forskningsfokus är på ungas mentala hälsa, livsfärdigheter, skolans hälsofrämjande arbete och mobbning. Som doktor i folkhälsa och docent i utbildningsvetenskap fokuserar jag på samspelet mellan hälsa och lärande. Eftersom mental hälsa är en förutsättning för elevers välbefinnande och skolprestationer är skolan en avgörande arena för hälsofrämjande arbete.