Universitetets kunskapshub om mindfulness bjuder in föreläsare, samlar forskare, tar initiativ till forskning och underlättar kunskapsutbyte. Vi vill samverka med aktiva inom området både i och utanför den akademiska världen.

Mindfulness

Begreppet mindfulness brukar översättas med ”medveten närvaro” på svenska. Begreppet har en historisk koppling till buddhistiska traditioner och främst begreppet sati, vilket i sin ursprungskontext ingår i en frälsningslära som betonar frigörelse från den materiella världen. I mötet med en ”västerländsk” publik har mindfulness delvis omformulerats som sekulära praktiker, och de religiösa dragen har tonats ner. Idag används mindfulnesspraktiker inom vården, skolan, näringslivet, kulturen och idrotten för att förbättra eller optimera det psykiska måendet och öka prestationsförmågan.

Det behövs flera insatser för att minska det lidande som psykisk ohälsa kan leda till. Vi ser det inom näringslivet, skolan och även idrotten. För att öka både välmående och prestation behöver den psykiska hälsan uppmärksammas.

Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap

Forskning visar att regelbunden träning i mindfulness har positiva effekter för personer som lider av stress, ångest, nedstämdhet och smärta. Regelbunden mindfulnessträning har även visat sig kunna höja välbefinnandet hos i övrigt friska människor. Övningarna går ut på att till exempel fokusera på sina andetag och hur de känns i kroppen, eller vad man kan uppfatta med sina sinnen.

Under mindfulnessträningen, men även i livet i stort, är det lätt hänt att våra tankar drar oss bort från nuet – vi grubblar, oroar oss och dagdrömmer. I mindfulnessövningar tränas förmågan att observera tankeströmmar, acceptera det som sker, släppa taget om tankar och medvetet styra uppmärksamheten tillbaka till aktiviteten vi håller på med.

En kunskapsmiljö att bygga på

Vid Malmö universitet finns en erkänd och växande idrottsvetenskaplig kunskapsmiljö med idrottens sociala frågor i fokus där utbildning och forskning av högsta kvalitet är oskiljaktiga. Det finns många internationella aktiva forskare, lärare och doktorander samt studenter på alla nivåer. Vi behandlar frågor om idrottens organisering, men även frågor som handlar om hur individen påverkas av idrotten. Idag används mindfulness på många håll i samhället. Vi tar stöd av forskare inom utbildningsstudier och historiska studier för att förstå hur denna användning ser ut. Detta vill vi bygga vidare på.