Presentation

Jag är jurist och lektor i hälsa och samhälle med inriktning mot medicinsk rätt. För tillfället arbetar jag främst i ett forskningsprojekt om rättstillämpningen inom barn- och ungdomssjukvården. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och bedrivs i samverkan mellan Malmö universitet och Barn- och ungdomssjukvården vid Skånes universitetssjukhus. Min forskning har även tidigare framförallt handlat om hur rättsregler och rättsliga principer implementeras och tillämpas i den praktiknära vardagen bland olika välfärdsprofessioner. I min avhandling undersöktes detta med utgångspunkt i regleringen av dokumenation inom hälso- och sjukvården.

Min undervisning är fokuserad på allmän förvaltningsrätt, medicinsk rätt samt forskningsetik. Jag medverkar också i arbetet vid etikrådet för studentarbeten vid fakulteten Hälsa och samhälle, samt vid rådet för forskningsetik vid Malmö universitet.