Presentation

Forskning

Mitt forsknings- och undervisningsintresse rör särskilt frågor om inkludering, flerspråkighet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och språklig tillgänglighet. Jag disputerade 2019 med en avhandling där jag som aktionsforskare samarbetat med lärare på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Studien följer några lärare som språkinriktar sin undervisning och lyfter fram möjligheter och hinder för elevers ämnesspråkliga deltagande i undervisningens återkommande aktiviteter. Avhandlingen belyser särskilt hur några ”inkluderingsdidaktiska byggstenar” blir centrala i en språkinriktad och inkluderande undervisning. Länk till avhandlingen hittar du här: http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1404416/FULLTEXT01.pdf

Mitt intresse för brytpunkten mellan inkluderande undervisning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har också legat till grund för den artikel och tillhörande film som jag skrivit och gjort inom ramen för Skolverkets pågående specialpedagogiska fortbildningsinsats för gymnasieskolan. Artikeln ”Språklig tillgänglighet” med tillhörande film ”Stödstrukturer för språklig tillgänglighet” hittar du här: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/4-specialpedagogik/Gymnasieskola/112-Strategier-for-undervisning-och-larande/del_02/

De senaste åren har jag också medverkat i ett antal läroböcker.

I boken ”Specialpedagogik i professionellt lärarskap” (Bruce, Barbro, Rubin, Maria, Thimgren, Pia & Åkerman, Roger, 2021) skriver jag tillsammans med Barbro Bruce, tidigare docent vid Högskolan Kristianstad och Pia Thimgren och Roger Åkerman båda adjunkter vid Malmö universitet fram specialpedagogiska perspektiv på professionellt lärarskap. Boken spänner från förskolan till gymnasiet och beskriver hur ett specialpedagogiskt perspektiv handlar om att utgå från de förutsättningar, resurser och drivkrafter som varje barn har.

I antologin ”Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning” (Bruce, Barbro (red.), 2021) medverkar jag genom att i två kapitel skriva fram min förståelse av begreppet ”språklig sårbarhet”. Språklig sårbarhet är ett sätt att tala om språkliga utmaningar och svårigheter kontextuellt och relationellt.

Jag har också nyligen medverkat i antologin ”Vetenskapliga teorier för lärare” (Serder, Margareta & Jobér, Anna (red.), 2021). Jag bidrar med ett kapitel där jag skriver om sociokulturell teori och hur begrepp från teorin kan stödja lärare i att förstå och analysera sin undervisning.

Pågående forskningsprojekt

Ett pågående projekt genomförs tillsammans med lärare som arbetar med kombinationsutbildning inom kommunal vuxenutbildning. I fokus står frågor om samverkan mellan lärare i vårdämnen och lärare i svensk/svenska som andraspråk.

Ett ytterligare pågående projekt är en pågående forskningscirkel där jag och verksamma specialpedagoger på en gymnasieskola utforskar vad kvalificerade samtal kan vara och innebära i gymnasieskolans kontext.

Undervisning

Jag är lektor i pedagogik och undervisar främst vid de specialpedagogiska programmen. Jag har en bakgrund som gymnasielärare och speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling.