Presentation

För Mariette Bengtsson leg. sjuksköterska, dr i medicinsk vetenskap och docent samt studierektor på grund och avancerad nivå har undervisning av patienter, närstående, medarbetare varit och fortfarande är ett stort intresse. Idag är det studentens lärande som är i fokus och examination/bedömning samt handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Speciellt intresseområde är studenternas lärande relaterat till kärnkompetensen Säker vård. Bengtsson har skrivit såväl rapporter, kurslitteratur som vetenskapliga artiklar inom pedagogik och gastroenterologi. Även att enkelt självskattningsformulär Visuell Analog Skala Irritable Bowel Syndrome (VAS-IBS) riktat till patienter med mag-tarmbesvär har utarbetats samt validitet och reliabilitetstestats. Instrumenten är översatt till 4 språk. Genom att få en uppfattning hur det är att leva med funktionella tarmbesvär försöker hon förmedla förståelse för dessa patientgruppers livssituation. Den senaste tiden har dock allt mer fokus riktats mot pedagogisk forskning och utveckling. Hennes mest citerade artikel beskriver forskningsprocessen hur en innehållsanalys ska genomföras.

Forskningsprojekt