Presentation

Jag är ny som universitetslektor vid Malmö Universitet (aug 2023), men har arbetat i samma roll vid Högskolan Kristianstad i drygt 10 år. Innan dess arbetade jag ungefär lika länge inom ABB och Ericsson.

Under min tid i industrin sysslade jag främst med verksamhetsutveckling med verktyg som Lean och Six Sigma. I dessa sammanhang arbetade jag ofta med analys av stora datamängder för att förstå, modellera och prediktera olika variabler av intresse. Det har till exempel kunnat handla om att skapa en modell för tiden det tar att installera en basstation eller kostnaden för att producera en distributionstransformator med en viss given specifikation. De färdigheter jag lärde mig i industrin har jag haft stor nytta av senare i mitt arbete på högskolan och i min forskning.

Under min tid som doktorand var min forskning främst inriktad på att utvärdera hur nya tekniker för identifiering av gods i värdekedjor påverkar ett logistiksystems övergripande effektivitet och hur dessa tekniker kan användas för att göra systemet mer robust mot störningar.

För att kunna besvara dessa frågor så arbetade jag huvudsakligen med discrete-event simulering av olika logistiksystem och analys av dessa simuleringsmodeller. En av mina tidiga fallstudier handlade hur smarta sensorer i återvinningscontainrar kan användas för ett effektivisera transport och tömning av fulla containrar och den studien har senare även lett till att jag gjort studier som också behandlat olika beteendevetenskapliga aspekter inom återvinning. Eftersom jag har en lång bakgrund av att praktiskt arbeta med modellering av data i olika sammanhang så är statistik och maskininlärning verktyg jag är väl förtrogen med och arbetar med i mina olika forskningsprojekt.