Presentation

Pernilla Granklint Enochson är lektor i naturvetenskapernas didaktik vid institutionen naturvetenskap, matematik och samhälle.

Pågående projekt: DeCoSTE (Designing and Enacting Coherent Science Teacher Education) syftet med detta projekt är att utarbeta ett gemensamt verktyg för att uppnå koherens i utbildningen. Detta är ett erasmusprojekt i samarbete med forskare och lärarutbildare från universitet och högskolor i 7 lärosäten i Europa. Detta projekt har föregåtts av ett tidigare Erasmus-projekt, Promoting Instructional Coherence in Science through Teacher Education

I min avhandling visade det sig att det som var riktigt svårt för eleverna var att koppla samman mer än två organsystem. Just nu jobbar jag med artiklar om lärarstudenters förståelse om vattnets väg genom kroppen och hur de föreställer sig att de skulle svara en förskoleelev som frågar var vattnet tar vägen i kroppen när de druckit vatten.

Avslutade projekt:From Great To Excellent. I detta projekt har fokus varit på hur frågeställningar, som är ämnad att styra ett regionalt projekt, förändras i organisation med hierarkisk uppbyggnad. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Region Halland, fyra kommuner och Halmstad Högskola. Projektet ”The relation between trends on large-scale science studies and how teaching and learning are constituted in science classrooms”. Fokus i denna studie var att undersöka hur och i vilken omfattning lärare använde sig av elevernas vardagliga erfarenheter när de behandlade ett ämnesinnehåll under lektionsintroduktionerna. Empirin analyserades utifrån två olika ramverk, dels utifrån Gillberts (2006) kontext begrepp och dels utifrån ett mer språkligt perspektiv med bärighet på litteracitet (Krajcik & Sutherland, 2010)