Forskningsämnet naturvetenskapernas didaktik omfattar ämnesdidaktik relaterat till naturvetenskapliga ämnen och kunskaper. Det handlar om undervisning, lärande, kunnande och bildning i relation till kunskaper i och om naturvetenskap och relaterade ämnesområden såsom teknik och miljö- och hållbarhetsutbildning.

Ämnesdidaktik är ett kunskapsområde där utbildningsvetenskaplig forskning (främst didaktik) möter ämnesinnehåll och skolpraktik. Forskning inom naturvetenskapernas didaktik kan ta sin utgångspunkt från lärar-, elev- och/eller medborgarperspektiv. I ett demokratiskt och tekniskt utvecklat samhälle spelar naturvetenskapliga kunskaper en central roll för människors möjligheter att förstå och handla i en alltmer komplex omvärld. Därför intresserar sig forskningen för människors kunnande och bildning i och om naturvetenskap och relaterade ämnesområden. Vidare intresserar den sig för val av innehåll, motiveringar till urval och vad som händer med disciplinär kunskap när den transformeras till innehåll för undervisning i skolan. Forskningen bidrar till såväl läroplansarbete som skolutvecklingsarbete.

Forskningsämnets kärna är perspektiv och modeller som är användbara för lärare i naturvetenskapliga ämnen (alla åldrar) vid planering, genomförande och analys av undervisning. Inom ämnet undersöks även orsakssammanhang mellan det specifika ämnesinnehållet och hur detta kommuniceras i olika miljöer samt hur individer och grupper utvecklar och använder naturvetenskapliga kunskaper i dessa sammanhang.

Språkliga- och andra literacyperspektiv, bildning, demokratifrågor och identitetsskapande i relation till naturvetenskapliga ämnen är utmärkande drag för forskningsämnet vid Malmö universitet. Det handlar alltså om samhälleliga perspektiv på undervisning, lärande och kunnande i och om naturvetenskapliga och relaterade ämnesinnehåll.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 17

Forskarutbildning i naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Malmö universitet har forskarutbildning inom Naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik strävar efter ökad kunskap om undervisning, lärande, ämnesinnehåll, demokratifrågor och identitetsskapande i relation till dessa ämnesområden.

Inom ämnet undersöks orsakssammanhang mellan det specifika ämnesinnehållet och hur detta kommuniceras i olika miljöer samt hur individer och grupper utvecklar och använder kunskaper i dessa sammanhang.

Ämnet inbegriper också studier av undervisningsprocesser och hur deltagarna utvecklar olika förhållningssätt till ämnesområdet.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Helena Roos

Mer om forskarutbildning vid Malmö universitet

Forskarskola: FontD

Nationellt forskningsprogram: Relmas