Presentation

Jag arbetar som lektor i matematikdidaktik med både forskning och undervisning. Jag undervisar mestadels i diverse kurser för blivande matematiklärare samt handleder lärarstudenters examensarbete.

Mitt forskningsområde är matematikdidaktik och jag fokuserar i huvudsak flerspråkiga elevers möjligheter att lära matematik och tar utgångspunkt i flerspråkighet som en resurs för flerspråkiga elevers fortsatta matematiklärande. Det betyder bland annat att jag intresserar mig för frågor som rör migration, inklusive sociopolitiska och språkliga dimensioner av flerspråkighet, och jämlik matematikutbildning för medborgarskap och social rättvisa.

Jag arbetar i två forskningsprojekt: - Komvuxelevers utbildningsbanor i relation till matematik, språk och yrkesliv - matematiskt in(ex)kluderande, - Utrymme för flerspråkighet? En tvärvetenskaplig studie av pedagogiska möjligheter och begränsningar för flerspråkiga förhållningssätt och aktiviteter i matematik- och NO-undervisning.

Jag är medlem i forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching vid Malmö universitet.