Fakta

Kontaktperson:
Pia Nygård Larsson
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Pia Nygård Larsson
Affilierade:
  • International Advisory Board
Projektperiod:
01 juli 2022 - 30 juni 2026

Om projektet

I skolan är språk ett viktigt verktyg för lärande och kommunikation. Samtidigt är den svenska skolan starkt heterogen vad gäller elevers språkliga resurser och bakgrunder. Detta riskerar leda till minskad likvärdighet och stora utmaningar i att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och behov samt säkerställa elevernas tillgång till en kvalitativ språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning som ökar deras möjligheter att utveckla en funktionell ämneslitteracitet i olika skolämnen. Ytterst berör detta elevers möjligheter till aktivt samhällsdeltagande och är därför en central demokratisk fråga.

Projektet ”Utrymme för flerspråkighet” syftar till att bidra med kunskap om pedagogiska möjligheter och begränsningar med att använda flerspråkiga förhållningssätt och arbetssätt i undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap. I synnerhet utforskas och problematiseras hur flerspråkiga förhållningssätt och aktiviteter kan främja undervisning och lärande i matematik och naturvetenskap i grundskolans årskurser 4-9.

Den tvärvetenskapliga forskargruppen kombinerar teorier från utbildningsvetenskaplig och didaktisk forskning (ämnesdidaktik och språkdidaktik), sociologi och språkvetenskap, inklusive teorier om translanguaging (transspråkande), för att öka möjligheterna att skapa mångfasetterade och fördjupade resultat. Det fyraåriga projektet genomförs i nära samarbete med lärare i språkligt heterogena skolor.

Inledningsvis utforskar och dokumenterar forskarna den nuvarande pedagogiska praktiken genom intervjuer med lärare och elever, klassrumsobservationer samt workshops där både lärare och forskare deltar. Denna explorativa fas ger viktig kunskap i sig samt värdefullt underlag för projektets andra fas. Den andra fasen utgörs främst av pedagogiska klassrumsinterventioner i kombination med elevintervjuer. Interventionerna innebär att lärare och forskare tillsammans utformar (designar), genomför och utvärderar klassrumsaktiviteter.

Dessa pedagogiska insatser omfattar att kritiskt utforska potentialer och begränsningar med att använda flerspråkiga resurser i undervisningen, för att främja elevernas möjligheter att lära sig ämnesinnehåll, ämnesspråk och forma identiteter som engagerade elever i matematik och naturvetenskap. Projektet är således en tvärvetenskaplig och praktiknära studie som belyser och problematiserar centrala frågor i praktik och forskning med målet att bidra med nya och fördjupade kunskaper om komplexiteten i undervisning och lärande i flerspråkiga matematik- och NO-klassrum.