Forskningsämnet matematikens didaktik berör undervisning, lärande, kunnande och bildning i relation till kunskaper i och om matematik. Matematik förstås här som mångfacetterade praktiker vilka är tydligt kopplade i tid och rum.

Forskning inom matematikdidaktik tar sin utgångspunkt i såväl undervisningsperspektiv som lärandeperspektiv med fokus på olika aktörer som exempelvis lärare, elever och samhällsmedborgare. Forskningen bidrar även till skolutvecklingsarbete i samverkan med lärare, elever och andra (t.ex. rektorer). Det sammanhang där matematikundervisningen sker, oftast klassrummet, ses som en del av en större helhet, där beslut på olika nivåer påverkar vad som är möjligt att åstadkomma i matematikundervisningen. Här ingår tolkningar och analyser av styrdokument och policydokument.

Forskningsämnets kärna är perspektiv och modeller som är användbara för lärare i matematik (alla åldrar) vid planering, genomförande och analys av undervisning. Inom ämnet undersöks även orsakssammanhang mellan det specifika ämnesinnehållet och hur detta kommuniceras i olika miljöer samt hur individer och grupper utvecklar och använder matematikkunskaper i dessa sammanhang.

I ett demokratiskt och tekniskt utvecklat samhälle spelar matematiska kunskaper en central roll för människors möjligheter till kritiska förhållningssätt för att förstå och handla i en alltmer komplex omvärld. Demokratifrågor och identitetsskapande i relation till matematik är ett utmärkande drag för matematikämnets didaktik vid Malmö universitet. Det handlar alltså om samhälleliga perspektiv på undervisning, lärande och kunnande i och om matematik.

Forskare, publikationer och projekt

Forskarutbildning

Universitetet har forskarutbildning inom forskarutbildningsämnet naturvetenskapens och matematikens didaktik.

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik strävar efter ökad kunskap om undervisning, lärande, ämnesinnehåll, demokratifrågor och identitetsskapande i relation till dessa ämnesområden.

Inom ämnet undersöks orsakssammanhang mellan det specifika ämnesinnehållet och hur detta kommuniceras i olika miljöer samt hur individer och grupper utvecklar och använder kunskaper i dessa sammanhang.

Ämnet inbegriper också studier av undervisningsprocesser och hur deltagarna utvecklar olika förhållningssätt till ämnesområdet.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Helena Roos

Mer om forskarutbildning vid Malmö universitet

Mer om forskarutbildning vid Malmö universitet

Forskarskola: FontD