Presentation

Jag är doktorand inom utbildningsvetenskap och en del av forskarskolan ROCIT (Research on Collaboration in Teacher Education). Mitt avhandlingsprojekt innefattar ett samarbete mellan mig och flera högstadielärare som genom en aktionsforskingsansats vill fördjupa sin förståelse och försöka förändra sin praktik kopplat till arbete mot rasism och rasifiering i skolan. Syftet är att utforska lärares derasifierande praktiker och belysa högstadieelevers erfarenheter av rasism. Termen praktiker syftar på lärares yrkesutövande i stort och innefattar både spontana och planerade ageranden. Derasifierande praktiker är handlingar som motverkar effekter av rasism.

Min bakgrund som skolpsykolog och specialist i pedagogisk psykologi har bland annat gett mig stor erfarenhet av arbete med handledning av och konsultation till lärare och annan skolpersonal. Även teman så som krishantering, svåra samtal och utredning är något jag har kompetens inom.

Mitt specialistarbete inom pedagogisk psykologi var en tvärsnittsstudie med fokus på grundskolelärares attityder och upplevelser kopplade till rasistiska praktiker och attityder i grundskolan. Studien indikerade att elever som exkluderas från en normativ svenskhet i högre grad utsätts för rasifierande praktiker från skolpersonal. Den påvisade även motsägelser bland lärares attityder. Samtidigt som en övervägande majoritet av lärarna tog ställning mot rasism och diskriminering uppvisade en stor andel av dem attityder och förklaringsmodeller som var rasifierande.