Presentation

I mitt vetenskapliga arbete kan två huvudsakliga spår urskiljas. Det första rör undervisning i matematik med digitala verktyg. Det andra spåret rör aspekter av migration och flerspråkighet i matematikklassrummets samtal. Det som kan sägas binda samman de båda spåren är ett underliggande intresse för socialepistemologiska aspekter av matematik i handling som exempelvis under samtalssituationer i klassrummet. Med andra ord är ligger mitt forskningsintresse i frågeställningar som;

• Vad, när och hur räknas/avfärdas något som matematisk kunskap i klassrummet? • Vem räknas/avfärdas som matematiskt kunnig i klassrummet och på vilka grunder ges denna status? • Hur hanterar elever och lärare i samtal med varandra skillnader i kunskapsmässig status i mötet med skolmatematiken? • På vilket sätt (t ex multimodalt, flerspråkigt, förkroppsligat, affektivt) artikuleras det som räknas/avfärdas som matematisk kunskap? • Vilka samband finns mellan det som räknas/avfärdas som matematisk kunskap och flerspråkighet/migration? • Vilka teoretiska och metodologiska ingångar möjliggör studiet av ovanstående frågeställningar?

I min forskning är jag intresserad av socialepistemologiska dimensioner av matematiklärande och matematikundervisning. Utifrån perspektiv som tar avstamp i kognitiv och social rättvisa är jag särskilt intresserad av hur elever i heterogena klassrum tillsammans hanterar och möter skolmatematik.

Min forskning är inspirerad av samtida pragmatiska perspektiv och postkoloniala idéer.