Presentation

Ulrika Sjöberg: Professor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Min forskning berör främst barn och ungas människors mediepraktiker, medie- och informationskunnighet, barns rättigheter och kriskommunikation. Är föreståndare för miljön Barnets Bästa: välfärdssektorers strategiska kommunikation med barn, Malmö universitet. Arbetar bland annat med forskningsprojektet DigiKids: Små barns digitala vardagsliv (finansierat av Vetenskapsrådet, dnr 2018-01261, 2019-2023). Ingår i forskningsprogrammet Data Society vid Malmö universitet samt i forskarnätverkeret EU kids online med forskare från cirka 30 länder. Representerade Sverige i Cost Action, internationella forskarnätverket, DigiLitEY - The digital literacy and multimodal of young children 2015-2019 (digilitey.eu).