Om kursen

Engelska för lärare i årskurs 4-6 (30 hp), erbjuds inom Lärarlyftet.

Kursen syftar till att deltagaren ska stärka sina kunskaper och fördjupa sin medvetenhet om språkutveckling och språkundervisning samt fördjupa sin förståelse för grundsynen på språkundervisning i skolans styrdokument.

I undervisning, kurslitteraturer och kommunikation används målspråket (engelska).

Kursen är indelad i fyra delkurser:

 • Ämnesdidaktik och språkutveckling (7,5 hp)
 • Berättelser och multimedietexter i Engelskundervisning (7,5 hp)
 • Bedömning (7,5 hp)
 • Engelskundervisning i ett globalt perspektiv (7,5 hp)

Arbetsform (distans, campus)

Kursen ges som en kombination av campus och distans med campusförlagda utbildningsdagar. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform, samt genom andra digitala mötesplatser.

Under campusdagarna utmanas kursdeltagarna att använda målspråket i kommunikation, med fokus på att lyssna, tala och tillgripa språkliga strategier, med syfte att utveckla deras självförtroende för att kunna använda engelska i undervisningen.

Behörighet

BEHÖRIGHETSKRAV

Behörig att antas till Lärarlyftet är lärare:

 • som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och
 • som har en behörighetsgivande examen för relevant årskurs/skolform eller ett behörighetsbevis
 • samt att huvudman har lämnat ett skriftligt godkännande av den enskilde lärarens ansökan.

Urval

Lottning

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkursens innehåll

Kursen behandlar inkluderande arbetssätt med koppling till genus, elever i behov av särskilt stöd samt flerspråkighet och mångfald för att främja elevernas kommunikativa förmåga med betoning på lyssnande, skrivande, talande, samtal samt ord, fraser och grammatik. Inkluderande arbetssätt beaktar genusperspektiv såväl som elever i behov av särskilt stöd. Detta fokus innefattar dessutom sätt att anpassa undervisningen för att stödja nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund och hur flerspråkighet kan ses som en tillgång i engelskundervisningen. Kursen betonar engelskans grundläggande språkliga regler, dess uttal samt förhållandet mellan ord- och frasinlärning och grammatik. En del av kursen innebär att identifiera och reflektera kring hur olika undervisnings- och bedömningsformer fungerar i praktiken och hur dessa är baserade på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • tillämpa olika teorier om språkundervisning samt beskriva kommunikationens betydelse för språkutveckling och för skapandet av gynnsamma lärandemiljöer
 • förklara grundläggande grammatiska strukturer, tillämpa de grammatiska strukturerna samt värdera grammatikens och ordinlärningens roll i engelska för årskurserna 4–6
 • motivera utformningen av uppgifter, material och bedömningsformer samt förankra dessa i teorier om barns språkutveckling och skolans styrdokument
 • analysera sin egen språksyn samt sin bedömarpraktik och bedömarförmåga i enlighet med Lgr 11

Delkursens bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras genom skriftlig tentamen.

För delkursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart. För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 3/4 av kursens poängomfattning. Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband med validering och tillgodoräknande att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknas efter validering ingår inte i betygssättningen.

Delkursens innehåll

I delkurs 2 ligger fokus på multimedia och engelskspråkiga texter för barn såsom filmer, sagor, sånger, lekar och ramsor. Texterna studeras både språkligt och innehållsmässigt beaktande genus, etnicitet och kulturell mångfald. Textanvändningen kopplas till ett språkutvecklande arbete samt fördjupande resonemang om hur ett brett urval texter för barn från olika medier kan användas i ett skolsammanhang med inriktning mot årskurserna 4-6. Dessutom behandlas olika användningssätt av digitala verktyg och medier som filmer, interaktiva verktyg etc i undervisningen. En del av kursen identifierar och reflekterar kring hur olika undervisnings- och bedömningsformer fungerar i praktiken och hur dessa är baserade på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • analysera och kritiskt värdera användandet av olika texter som bilder, sagor, barnfilmer, sånger och ramsor med avseende på lärande och språkutveckling i engelska för årskurserna 4-6
 • tillämpa språkdidaktiska teorier och analysera Lgr 11 med avseende på engelska i årskurserna 4-6, och konkretisera teori och styrdokument till en pedagogisk planering som inbegriper olika slags texter, inklusive medietexter, samt former för att bedöma och stödja elevernas språkutveckling i enlighet med en kommunikativ grundsyn
 • motivera utformningen av uppgifter, material och bedömningsformer samt förankra dessa i teorier om barns språkutveckling och skolans styrdokument

Delkursens bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras genom skriftlig tentamen.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart. För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 3/4 av kursens poängomfattning. Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband med validering och tillgodoräknande att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknas efter validering ingår inte i betygssättningen.

Delkursens innehåll

Delkurs 3 behandlar bedömning ur ett kunskaps- och språkutvecklande perspektiv. Kursen betonar läraren som organisatör av meningsfulla kommunikativa aktiviteter i enlighet med synsättet i Lgr 11. Kursen bygger på deltagarnas erfarenheter och kunskaper om språkutveckling och språkundervisning med ett fokus på bedömning för lärande. Utifrån en teoretisk bas analyserar och bedömer kursdeltagarna olika texter, muntliga såväl som skriftliga. Dessutom fördjupar de sin förståelse av hur lyssnande och läsning kan bedömas. Vidare värderar de sin egen förmåga att bedöma och stödja kunskaps- och språkutveckling. Här beaktas olika inkluderande arbetssätt relaterade till genusperspektiv, elever i behov av särskilt stöd samt flerspråkighet och mångfald.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • konkretisera bedömning och kunna värdera och analysera sin förmåga att bedöma och stödja elevers kunskaps- och språkutveckling
 • bedöma elevers muntliga och skriftliga förmåga formativt såväl som summativt
 • skriva en reflekterande text om bedömning som är teoretiskt grundad.

Delkursens bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras genom skriftlig tentamen.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart. För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 3/4 av kursens poängomfattning. Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband med validering och tillgodoräknande att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknas efter validering ingår inte i betygssättningen.

Delkursens innehåll

Delkurs 4 behandlar kunskaps- och språkutveckling i samband med frågor som rör interkulturalitet, genusperspektiv, mångspråkighet samt engelska som globalt kontaktspråk. Dessutom fördjupar kursdeltagarna sin förståelse av hur representationer av kultur, identitet, genus, likvärdighet och mångspråkighet kommer till uttryck i läromedel såväl som i populärkulturella texter för barn. Kursens utgångspunkt är projektbaserat lärande och användandet av ett brett register aktuella och engelskspråkiga onlinetexter som behandlar nyheter, populärkultur och globala frågor. Textval och inkluderande arbetssätt i engelskundervisningen är ett centralt innehåll i kursen och här beaktas dessutom frågor som rör genuspedagogik, nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund. Kursen lägger särskild vikt vid olika former av användning av digitala verktyg och medier i undervisningen.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • skapa och redovisa ett projektarbete mot åk 4-6 samt förklara och motivera egna pedagogiska val med utgångspunkt från språkutvecklingsteorier, teorier om projektbaserat lärande och Lgr 11
 • förklara och problematisera kultur, identitet, genus, likvärdighet och mångspråkighet i förhållande till Lgr 11 och språkundervisning i ett mångkulturellt samhälle
 • problematisera skolämnet engelska i förhållande till engelskan som globalt kontaktspråk samt analysera hur kulturbegreppet behandlas i skolans måldokument och vad detta innebär för språkklassrummet

Delkursens bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras genom skriftlig tentamen.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart. För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 3/4 av kursens poängomfattning. Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräknande att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen.

Kurslitteratur

Ämnesdidaktik och språkutveckling, 7,5 hp

Bruce, Barbro (2006). Språkliga svårigheter hos skolbarn. I: Louise Bjar (red.) Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. (23 s.)

Bunar, Nihad (2015). Nyanlända och lärande: mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och kultur. (304 s)

Heikkilä, Mia (2015). Lärande och jämställdhet i förskola och skola. Stockholm: Liber. (205 s.)

Estling Vannestål, Maria (2012). Essential English Grammar. Lund: Studentlitteratur (200s)

Read, Carol (2007). 500 Activities for the primary classroom. Oxford: Macmillan Education (320 s)

Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanerna. Tillgänglig via internet.

Skolverket. Läroplan före det obligatoriska skolväsendet, Lgr11. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgänglig via internet.

Lundahl, Bo (2014). Texts, topics and tasks. Teaching English in years 4–6. Lund: Studentlitteratur (248s).

Tillkommer artiklar och elevtexter.

Berättelser och multimedietexter i Engelskundervisning, 7,5 hp

Bruce, Barbro (2006). Språkliga svårigheter hos skolbarn. I: Louise Bjar (red.) Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. (23 s.)

Bunar, Nihad (2015). Nyanlända och lärande: mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och kultur. (304 s)

Dahl, Roald (1982) Revolting Rhymes. Puffin Books. (47s)

Donaldson, Julia (2001) Room on the Broom. London: Macmillan Children’s Books. (26s)

Heikkilä, Mia (2015). Lärande och jämställdhet i förskola och skola. Stockholm: Liber. (205 s)

Lundahl, Bo (2014). Texts, topics and tasks. Teaching English in years 4–6. Lund: Studentlitteratur (248s).

Read, Carol (2007). 500 Activities for the primary classroom. Oxford: Macmillan Education. (320 s)

Tillkommer Internetmaterial, artiklar, och filmer.

Bedömning, 7,5 hp

Grettve, Anna, Israelsson, Marie & Jönsson, Anders (2014). Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag. Stockholm: Natur & Kultur (212s).

Lundahl, Bo (2014). Texts, topics and tasks. Teaching English in years 4–6. Lund: Studentlitteratur. (248 s.)

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. Skolverket och Fritzes. (77 s.)

Läroplan före det obligatoriska skolväsendet, Lgr11. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgänglig via internet.

Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanerna. Tillgänglig via internet.

Skolverket (2011). Planering och genomförande av undervisningen. Tillgänglig via internet.

Tillkommer, artiklar och filmer.

Engelskundervisning i ett globalt perspektiv, 7,5 hp

Council of Europe (2009). Autobiography of Intercultural Encounters. Context, concepts and theories. (28 s.) Tillgänglig via Internet

Jenkins, Jennifer (2015). Global Englishes, A Resource Book for Students. New York: Routledge Publishing (250s)

Larzén-Östermark, Eva (2008). The intercultural dimension in EFL teaching: A study of conceptions among Finnish-Swedish comprehensive school teachers, Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 52, no. 5, pp. 527–547. (20 s)

Lundahl, Bo (2014). Texts, topics and tasks. Teaching English in years 4–6. Lund: Studentlitteratur. (248s)

McKay, Sandra Lee (2002). Teaching English as an International Language. Oxford: Oxford University Press(160s)

Nault, Derrick (2006) ‘Going global: Rethinking culture teaching in EFL contexts’, Language, Culture and Curriculum, vol. 19, no. 3, 314–328. (14 s)

Oxfam (2006). Education for global citizenship. Kan laddas ned från Oxfam. (12 s)

Tillkommer Internetmaterial, artiklar, och filmer.

Kursvärdering

Deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna.