Om kursen

Engelska för lärare i årskurs 4–6 (30 hp) erbjuds inom Lärarlyftet.

Kursen syftar till att deltagaren ska stärka sina kunskaper och fördjupa sin medvetenhet om språkutveckling och språkundervisning samt fördjupa sin förståelse för grundsynen på språkundervisning i skolans styrdokument.

I undervisning, kurslitteraturer och kommunikation används målspråket (engelska).

Kursen är indelad i fyra delkurser:

 • Ämnesdidaktik och språkutveckling (7,5 hp)
 • Berättelser och multimedietexter i Engelskundervisning (7,5 hp)
 • Bedömning (7,5 hp)
 • Engelskundervisning i ett globalt perspektiv (7,5 hp)

Arbetsform (distans, campus)

Kursen ges som en kombination av campus och distans med ett campusförlagt tillfälle om två dagar per delkurs. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform, samt genom andra digitala mötesplatser.

Under campusdagarna utmanas kursdeltagarna att använda målspråket i kommunikation, med fokus på att lyssna, tala och tillgripa språkliga strategier, med syfte att utveckla deras självförtroende för att kunna använda engelska i undervisningen.

Lärarlyftets kurser för lärare (Skolverkets webbplats)

Behörighetskrav

Behörig att antas till Lärarlyftet är lärare:

 • som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och
 • som har en behörighetsgivande examen för relevant årskurs/skolform eller ett behörighetsbevis
 • samt att huvudman har lämnat ett skriftligt godkännande av den enskilde lärarens ansökan.

Urval

Lottning

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkursens innehåll

Delkursen syftar till att kursdeltagaren stärker sina kunskaper och fördjupar sin medvetenhet om språkutveckling och språkundervisning samt förståelse för grundsynen på språkundervisning i skolans styrdokument. Delkursen behandlar olika inkluderande arbetssätt för att främja elevernas kommunikativa förmåga. Reception, produktion och interaktion bearbetas med betoning på lyssnande, läsande, talande och skrivande.

Inkluderande arbetssätt beaktar genusperspektiv såväl som elever i behov av särskilt stöd. Detta fokus innefattar dessutom sätt att anpassa undervisningen för att stödja nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund och hur flerspråkighet kan ses som en tillgång i engelskundervisningen. Delkursen betonar engelskans grundläggande språkliga regler, dess uttal samt förhållandet mellan ord- och frasinlärning och grammatik. En del av delkursen identifierar och reflekterar kring hur olika undervisnings- och bedömningsformer fungerar i praktiken och hur dessa är baserade på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad delkurs ska deltagaren kunna

 1. tillämpa olika teorier om språkundervisning och beskriva kommunikationens betydelse för språkutveckling på akademisk engelska
 2. skapa gynnsamma lärandemiljöer för språkutveckling
 3. förklara grundläggande grammatiska strukturer, tillämpa de grammatiska strukturerna samt värdera grammatikens och ordinlärningens roll i engelska för årskurserna 4–6
 4. analysera sin egen språksyn samt sin bedömarpraktik och bedömarförmåga i enlighet med Lgr 22

Delkursens bedömningsformer

Skriftlig salstentamen på engelska, som genomförs på arbetsplatsen.

Gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Delkursens innehåll

I delkurs 2 ligger fokus på multimedia och engelskspråkiga texter för barn såsom filmer, sagor, sånger, lekar och ramsor. Texterna studeras både språkligt och innehållsmässigt beaktande genus, etnicitet och kulturell mångfald. Textanvändningen kopplas till ett språkutvecklande arbete samt fördjupande resonemang om hur ett brett urval texter för barn från olika medier kan användas i ett skolsammanhang med inriktning mot årskurserna 4-6. Dessutom behandlas olika användningssätt av digitala verktyg och medier som filmer, mentimeter, imovie etc i undervisningen. En del av delkursen identifierar och reflekterar kring hur olika undervisnings- och bedömningsformer fungerar i praktiken och hur dessa är baserade på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad delkurs ska deltagaren kunna:

 • analysera och kritiskt värdera användandet av olika texter som bilder, sagor, barnfilmer, sånger och ramsor med avseende på lärande och språkutveckling i engelska för årskurserna 4-6
 • tillämpa språkdidaktiska teorier för att analysera Lgr 22 med avseende på engelska i årskurserna 4-6
 • konkretisera teori och styrdokument till en pedagogisk planering som inbegriper olika slags texter, inklusive medietexter, samt former för att bedöma och stödja elevernas språkutveckling i enlighet med en kommunikativ grundsyn
 • motivera utformningen av uppgifter, material och bedömningsformer samt förankra dessa i teorier om barns språkutveckling och skolans styrdokument på akademisk engelska

Delkursens bedömningsformer

Skriftlig hemtentamen på engelska.

Gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Delkursens innehåll

Delkurs 3 behandlar bedömning ur ett kunskaps- och språkutvecklande perspektiv. Delkursen betonar läraren som organisatör av meningsfulla kommunikativa aktiviteter i enlighet med synsättet i Lgr 22. Delkursen bygger på deltagarnas erfarenheter och kunskaper om språkutveckling och språkundervisning, och jämte ett fokus mot bedömning för lärande, inklusive sätt att ge återkoppling, behandlar kursen även dokumentationsformer samt betygssättning. Utifrån en teoretisk bas analyserar och bedömer kursdeltagarna olika texter, muntliga såväl som skriftliga. Dessutom behandlas hur lyssnande och läsning kan bedömas. Vidare värderar de sin egen förmåga att bedöma och stödja kunskaps- och språkutveckling. Här beaktas olika inkluderande arbetssätt relaterade till genusperspektiv, elever i behov av särskilt stöd samt flerspråkighet och mångfald.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad delkurs ska deltagaren kunna:

 • värdera och analysera sin förmåga att bedöma och stödja elevers kunskaps- och språkutveckling
 • bedöma elevers muntliga och skriftliga förmåga formativt såväl som summativt
 • skriva en analyserande text om bedömning på akademisk engelska

Delkursens bedömningsformer

Skriftlig hemtentamen på engelska.

Gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Delkursens innehåll

Delkurs 4 behandlar kunskaps- och språkutveckling i samband med frågor som rör interkulturalitet, genusperspektiv, mångspråkighet samt konsekvenserna av engelska som globalt kontaktspråk. Dessutom behandlas hur representationer av kultur, etnicitet, genus och klass kommer till uttryck i läromedel såväl som i populärkulturella texter för barn. Textval och inkluderande arbetssätt i engelskundervisningen är ett centralt innehåll i kursen och här beaktas dessutom frågor som rör genuspedagogik och bemötande av elever med behov av särskilt stöd, nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund. Delkursen lägger särskild vikt vid olika former av användning av digitala verktyg och medier i undervisningen.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad delkurs ska deltagaren kunna:

 • analysera och värdera läromedel i engelska med utgångspunkt från Lgr 22, språkutvecklingsteorier och förståelsen av engelska som globalt språk
 • förklara och problematisera kultur, identitet, genus, likvärdighet och mångspråkighet i förhållande till Lgr 22 och språkundervisning i ett mångkulturellt samhälle
 • problematisera skolämnet engelska i förhållande till engelskan som globalt kontaktspråk samt analysera hur kulturbegreppet behandlas i skolans måldokument och vad detta innebär för språkklassrummet

Delkursens bedömningsformer

Muntlig salstentamen på engelska.

Gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Kursvärdering

Deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna.

Studie- och karriärvägledning

Du som har funderingar kring någon av våra utbildningar är välkommen att höra av dig till studievägledningen på Fakulteten för lärande och samhälle.

lsvagledning@mau.se