Om kursen

Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Kursen syftar till att ge kunskaper om olika typer av forskningsmetoder som används för att analysera kulturmöten. Du får färdighetsträning i olika sätt att samla in, tolka och analysera empiriskt material.

Studenterna genomför ett mindre interkulturellt fältarbete, som diskuteras och redovisas i seminarieform. Fältarbetet får gärna vara kopplat till den egna yrkesverksamheten eller framtida professionen.Kursen innehåller två fokusområden:

- Vetenskaplig metod och forskningsdesign
- Projektarbete: Tillämpad interkulturell kommunikationKursen är en fortsättning på kursen Interkulturell kommunikation I. Kursen är möjlig att följa på distans, eftersom föreläsningarna sker genom hybridföreläsningar.

Kursinnehåll

På kursen introduceras grundläggande teoretiska utgångspunkter inom etnografisk forskning. Kursens fokus ligger på studier om kulturmöten. Syftet med kursen är att studenten ska utveckla förmågan att via vetenskapliga metoder studera, problematisera och analysera kulturyttringar på individ-, grupp- och samhällsnivå utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Kursen innehåller två fokusområden.

1. Tillämpad interkulturell kommunikation

I detta moment diskuteras principiella förhållningssätt och metoder för studiet av kulturmöten. Momentet fokuserar på etnografiska studier och etnografisk metod.

2. Projektarbete

Momentet består av ett projektarbete baserat på empiriskt material som studenten själv samlar in.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: AK403F-Interkulturell kommunikation. eller motsvarande

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).