Om kursen

Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Kursen syftar till att ge kunskaper om olika typer av forskningsmetoder som används för att analysera kulturmöten. Du får färdighetsträning i olika sätt att samla in, tolka och analysera empiriskt material.

Studenterna genomför ett mindre interkulturellt fältarbete, som diskuteras och redovisas i seminarieform. Fältarbetet får gärna vara kopplat till den egna yrkesverksamheten eller framtida professionen.

Kursen innehåller två fokusområden:

• Vetenskaplig metod och forskningsdesign

• Projektarbete: Tillämpad interkulturell kommunikation

Kursen är en fortsättning på kursen Interkulturell kommunikation I. Kursen är möjlig att följa på distans, eftersom föreläsningarna sker genom hybridföreläsningar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: AK403F Interkulturell kommunikation (godkänd)

eller motsvarande

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt