Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) är ett universitetsövergripande centrum som erbjuder utbildning och bedriver forskning inom högskolepedagogik, breddad rekrytering och breddat deltagande. Vi stöttar lärare i att bedriva sin undervisning och studenter i att utveckla sitt lärande.

Högskolepedagogik

CAKLs övergripande uppdrag är att stödja Malmö universitets arbete för hög kvalitet i utbildning vilket görs genom utveckling av den högskolepedagogiska verksamheten och att ansvara för organisation och utveckling av meriterande högskolepedagogisk kompetensutveckling. Som en del av detta ska CAKL leda uppbyggnaden av en högskolepedagogisk universitetsgemensam forskningsmiljö för att bidra till att utbildningar är vetenskapligt förankrade avseende pedagogik.

Våra högskolepedagogiska utbildningar vänder sig dock inte bara till anställda vid Mau utan även till alla som är intresserade.

Följ CAKL på Yammer för att få högskolepedagogisk inspiration

Högskolepedagogiska kurser och program

Enligt universitetets anställningsordning krävs högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng (10 veckor) för anställning som eller befordran till lärare. CAKL erbjuder ett antal kurser om vardera fem högskolepoäng som kan kombineras.

Kompetensutveckling för medarbetare

CAKL erbjuder pedagogisk kompetensutveckling till undervisande personal vid Malmö universitet. Läs mer om detta på CAKLs sida på medarbetarwebben.

Centrum för akademiskt lärarskaps medarbetarsida

Utbildning

CAKL erbjuder utbildningar inom olika ämnesområden och på olika nivåer. Exempel på detta är högskolepedagogik, akademisk introduktion samt språkkurser på svenska och engelska. 


Utbildning på förberedande nivå

Dessa kurser vänder sig till studenter med utländsk utbildning som behöver komplettera sina betyg för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Vidare syftar kurserna till att förbereda studenter för fortsatta högskole- och universitetsstudier. Klicka på respektive länk för att läsa mer om kurserna.

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska - helfart, 60 fup

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska - helfart, 30 fup

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska - halvfart, 30 fup

Akademiskt skrivande - 7,5 hp, studietakt 25%


Utbildning på grundläggande nivå

Introducerande kurser för akademiska studier

Akademisk introduktionstermin är till för att underlätta din väg in på högskolan och ge dig nyttiga verktyg för att lyckas med fortsatta studier. Du blir insatt i det akademiska förhållningssättet och får också färdighetsträning i kritiskt tänkande, i läsning av akademiska texter samt i skriftlig och muntlig kommunikation. För att ditt val av fortsatta studier ska vara så väl underbyggt som möjligt får du också hjälp med att söka dig vidare till fortsatta studier som passar just dig.

Akademisk introduktionstermin, 30 hp

Kursen vänder sig till studenter som vill utveckla sin förmåga att läsa och skriva akademiska texter. Den riktar sig till dem som inte läst på universitet/högskola innan och som behöver komma i gång med skrivandet efter gymnasiet/Komvux. Men den riktar sig också till dem som redan studerar, och som upplever att förmågan att läsa och skriva akademiska texter inte riktigt räcker till.

På kursen arbetar vi med att läsa en vetenskaplig artikel och att skriva kortare vetenskapliga texter. Texterna skrivs i flera steg, där studenter få mycket respons, både av kamrater och läraren. Målet med kursen är att studenten ska ha utvecklat sin skriftliga förmåga och därigenom vara bättre rustad att ta sig an skrivande på universitet/högskola.

Akademiskt skrivande 7,5 hp

 

Det övergripande syftet med kurserna är att utveckla studentens färdigheter inom centrala områden för akademiker. Målet är att studenten ska utveckla verktyg för att lyckas med sina studier och fokusera sin kompetensutveckling mot arbetslivet.

Akademisk text - RASK, 4 hp

Studieteknik - RASK, 3 hp

Karriär - RASK, 3 hp

Speech and Presentation Technique through Drama - RASK, 4 hp

Skriftlig färdighet i svenska som andraspråk - RASK, 3 hp


Svenska för internationella studenter

Kursernas syfte är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket samt utveckla kunskap om svenskt samhälle och svensk kultur.


Kompletterande utbildning för utländska akademiker

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan (tidigare kallad Aspirantutbildningen) är till för dig som har en akademisk examen från ett annat land. Utbildningen passar dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde eller hitta vägar in i ett nytt arbetsområde. Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik.

Programmet brukar ha en start varje termin men tar ett uppehåll under höstterminen 2023 och återupptas under våren 2024 igen.

Tidigare kursplaner för Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan

Kurshemsidan kommer att återaktiveras under hösten 2023:

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan, 120 hp

Övriga kurser på grundläggande nivå

Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Det handlar om att förhålla sig till sin egen och andras kultur och om att medvetandegöra den variation som finns i våra kontakter. Kursen behandlar kommunikativa beteenden och riktar sig både till dem som i sitt yrkesliv är i kontakt med människor med olika bakgrund och till dem som har ett allmänt intresse för kommunikation och kulturmöten.

AK403F Interkulturell kommunikation, 15 hp

AK404F Interkulturell kommunikation 2 – tillämpningskurs, 15 hp


Forskarutbildning

CAKL arbetar universitetsövergripande och erbjuder, i första hand, forskarutbildningskurser för alla doktorander vid Malmö universitet. De flesta kurserna ges på engelska.

Forskning

Högskolepedagogiken behandlar vuxnas lärande inom ramen för högre utbildning. Studenters lärande i formella lärandesituationer utforskas med en tvärvetenskaplig ansats, utifrån olika teoretiska perspektiv och med olika forskningsmetoder.

Akademiska ämnesspecialister från hela universitetet möts för att gemensamt utforska och utforma ett akademiskt lärarskap. Pågående forskning spänner över områden som lärandemiljöer, professionsutveckling, breddat deltagande, digitalt lärande, utmaningsbaserat lärande, akademisk litteracitet, vuxnas lärande och inkludering och sker i uppdrag för och organisation av högskolepedagogiska enheter och i samarbete med tvärvetenskapliga forskargrupper.

Forskningskonferenser och seminarier

CAKL:s externa högskolepedagogisk seminarieserie

Som en del av Malmö universitets satsning på högskolepedagogik arrangerar Centrum för akademiskt lärarskap en högskolepedagogisk seminarieserie dit alla är välkomna.

Seminarieträffarna kommer att ge deltagarna en möjlighet att fördjupa sig inom det högskolepedagogiska forskningsområdet och att dela egna forskningsresultat. Det kommer att ges tillfälle att diskutera framtida samarbetsmöjligheter kring forskning, konferenser och ansökningar med såväl kollegor inom Malmö universitet som externa gäster.

Kontakt: Martin Stigmar, forskningsledare och professor vid CAKL.

Datum för seminarier våren 2023

22 februari 2023 kl 14.30 - 16.00


Attempts at Changing With(in): On the making of sustainable and just cities with and within Swedish municipal organizations. 

Hur jobbar svenska städer för hållbara och rättvisa omställningar? Hur kan vi som forskare stödja socialt lärande och hur kan vi som lärare förbereda framtida yrkesverksamma att engagera sig i dessa transformationer?

Anna Seravalli är docent vid Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet.

Språk: Engelska

Plats: Online via Zoom

Till event i medarbetarkalendern

28 mars 2023 kl 15.15 - 16.45

Dr Gareth Gingell är biträdande professor vid institutionen för medicinsk utbildning, Dell Medical School, University of Texas i Austin, USA.

Seminariet kommer att fokusera på frågor om ras och makt inom medicinsk utbildning, med särskilt fokus på hur ras skildras och navigeras i problembaserade lärmiljöer.

Språk: English

Plats: Online via Zoom

Till event i medarbetarkalendern

23 maj 2023 kl 15.15 - 16.45


A Systematic Review of Systematic Reviews on pandemic effects on the teaching profession in higher education

I detta seminarium kommer Marie Leijon och David Rosenlund att dela med sig av resultaten från en systematisk genomgång av översikter av hur universitetslärarnas profession har påverkats av den digitala transformationen under pandemin. Studien är en del av ett större forskningsprojekt.

Marie Leijon, docent i pedagogik och pedagogisk utvecklare vid Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö universitet.

David Rosenlund, docent på Institutionen för samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet.

Språk: Engelska

Plats: Online via Zoom.

Till event i medarbetarkalendern

Anmälan och information

Anmälan till samtliga seminarier

Program och material från tidigare seminarier

CAKL:s interna högskolepedagogiska seminarieserie

Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) har en intern seminarieserie om högskolepedagogisk forskning med ca tre träffar per tremin. Exempel på teman under våren 2023:

Talare: Natalia Auer, CAKL
Ämne: Metacognition, comprehension processes and technology for reading onscreen.

 

Endagskonferensen Training Camp är en möjlighet för lärare att få nya idéer och inspiration inför det kommande läsåret och brukar därför ligga innan terminsstarten i augusti. Varje konferens utgår från ett specifikt tema. Här är några exempel på tidigare års teman:

2022: Gör din undervisning mer tillgänglig
2021: Utbilda för hållbar utveckling
2020: Inkluderande digital introduktion
2016: Film i undervisningen - pedagogik och MauPlay
2014: Forumspel / Etik

Årets Training Camp kommer att gå av stapeln den 18 augusti. Mer information kommer inom kort.

Om konferensen

Lärarlärdom är en högskolepedagogisk konferens som vänder sig till undervisande lärare, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier och till de som på annat sätt är intresserade av att utveckla sin kunskap om utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning. Konferensen är ett samarbete mellan Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kristianstad och Malmö universitet.

Lärarlärdom 2023Om konferensen

På grund av för få anmälningar, tvingas konferensgruppen att skjuta på evenemanget. Det är naturligtvis väldigt tråkigt, men vi ställer alltså inte in, utan har tagit beslutet att symposiet slås ihop med den ordinarie nationella Includekonferensen nästa år.

Nya datum att boka in i kalendern är 26–28 april 2023, och även denna konferens kommer att hållas på Malmö universitet. Då kommer det att vid sidan av det vanliga konferensinnehållet även finnas ett ”forskningsspår”, där delar av det som skulle presenteras nu i september kommer att vara med. Malmö universitet tillsammans med nätverket Include arrangerar denna konferense för att dela och synliggöra forskning om breddad rekrytering och breddat deltagande under temat IN-UNDER-UT.

Svenska universitet och högskolor har som uppdrag att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering har under 2019-2022 utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Redan tidigare granskningar har visat på behovet av forskningsförankring av arbetet och därmed behov av forskning kring breddad rekrytering och breddat deltagande. Forskningsfältet är väl etablerat internationellt men relativt nytt i den svenska kontexten.

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering

Läs mer om Include 

Till konferensens hemsida, call for papers och anmälan 

Kontaktpersoner

Carina Carlund, Ordförande Include
Patricia Staaf, Malmö universitet
Gunilla Assarson, administrativ assistent Malmö universitet

Breddad rekrytering och breddat deltagande

CAKL har som en del av sitt uppdrag att tillsammans med övrig verksamhet utveckla lärosätets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande för att skapa förutsättningar för ett inkluderande och studentaktivt livslångt lärande. Inom detta ryms både utbildning och olika satsningar.

Läs mer om Rådet för breddad rekrytering och breddat deltagande

Breddad rekrytering

Samverkansprojekt

Inspiration 5 (I 5)

Kontakt med grundskoleklasser från skolår 5 till 9, vartannat år besöker klassen Mau och vartannat år besöker Mau klassen. Syftar till att på ett lättsamt sätt skapa medvetenhet om möjligheten till högskolestudier och vad det kan innebära. Kontaktperson Teresa Tomasevic.

MUVAH

CAKL är representerat i styrgruppen för Malmö ungdomars väg till arbete genom högre studier och deltar i MUVAHs arbete. Kontaktperson Teresa Tomasevic (Patricia Staaf).

Läs mer om MUVAH här

Medverkan i sommarpraktik för killar

Tillsammans med Studentcentrum och Ung i sommar genomförs praktik för att skapa intresse för utbildning/arbete inom skola och omsorg. Kontaktperson: Lasse Lindhagen/Patricia Staaf.

Lär mer om sommarpraktik för killar här

Föreläsningar/presentationer/studiebesök kan även ges på förfrågan från gymnasieskolor, folkhögskolor etc. 

Utbildning

Utbildningar som har som syfte att skapa intresse för och underlätta övergången till högre studier

Akademisk introduktionstermin och Behörighetsgivande utbildning i svenska (läs mer under utbildning).

Breddat deltagande

Insatser riktade till studenter

Big Read

Genom att antagna studenter med sitt antagningsbesked får en skönlitterär bok skapas en känsla av samhörighet, man har något gemensamt med sina kurskamrater och lärare, något att prata om men vem som helst och på samma villkor. Pilotprojekt 2020 med ett program per fakultet. Kontaktpersoner: Teresa Tomasevic/Lasse Lindhagen.

Utbildning

Kompletterande utbildning för utländska akademiker

Högskolepedagogiska kurser m.m. för förutsättningar för breddat deltagande

Forskning och utveckling

Forskning

Forskning kring Student Success, Early Alert, högskolepedagogik, bland annat i samarbete med gästprofessor John Storan från University of East London.

Utvecklingsarbete

EU-projekt:

INU:

Mau är medlem i nätverket Include, kontaktperson: Patricia Staaf

Samverkan

Samarbeten, nätverk och styrgrupper

Samarbetspartners

Kingston University

University of East London

URV,  Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

Nätverk

Nätverket Include 

Swednet

CAKLs deltagande för Malmö universitet i externa styrgrupper

Uppdragsutbildningar

AKL bedriver uppdragsutbildningar inom karriär och vägledning, svenska som andra språk och interkulturell kommunikation.

Läs mer om uppdragsutbildningar och initiativ för nyanlända personer.

Svenska för akademiker (SFA), samarbete med Malmö stad.

Kontaktperson

Teresa Tomasevic

Mer information

Läs mer om detta i artikeln Svenska på universitetet för nyanlända akademiker i SFI-lärartidningen, 2021:05

Samverkansprojekt

NEXUS

NEXUS is an Erasmus+ funded project designed to empower students with diverse backgrounds to explore the relationship between participatory digital tools and democracy. Furthermore, NEXUS strives to expand Service-Learning as a pedagogic approach for civic education in L2 courses at Higher education Institutions.

Projektets webbplats: NEXUS

Mau:s projektpresentation på NEXUS hemsida

Kontaktpersoner

Finansiär

EU-Erasmus+

Projektmedlemmar

Samarbetspartner

  • European Citizen Action Service (ECAS) – Belgium
  • Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) – Spain
  • Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED) – Italy
  • Knowledge Innovation Centre (KIC) – Malta
  • Institut za razvoj obrazovanja (IRO) – Croatia
  • Apis Institute – Slovenia

Projektperiod

01 september 2019 - 31 augusti 2022

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle

About the project

NEXUS is an Erasmus+ funded project designed to empower students with diverse backgrounds to explore the relationship between participatory digital tools and democracy. Furthermore, NEXUS strives to expand Service-Learning as a pedagogic approach for civic education in L2 courses at Higher education Institutions.

The NEXUS project aims to engage students in civic education so that they can contribute positively to their society and the global community. The main innovation of NEXUS is the design, development and implementation of an integrated approach to civic education and community engagement – aimed at empowering students to take an active role in society.

The objective of the NEXUS project is to allow students to develop skills and competences to enhance their civic engagement and evolve as informed citizens. Building on the idea that many opportunities for meaningful civic learning exist in online environments, NEXUS uses technologies that are familiar and appealing to digital natives. NEXUS combines expertise from academia, policy/research organisations, design and delivery of IT-services and operates in local, regional and national areas and networks.

The project will result in:

  • a MOOC on Civic education that will be developed for a diverse student group, focusing on Civic education micro-learning units;
  • a knowledge-sharing platform (building on open educational resources and practices) for civic educators.
  • service-learning guidelines enabling universities to support civic engagement within a diverse student group and work with wider communities.
  • an inventory of digital tools for citizenship education, together with a handbook for educators.

Multinclude