Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) är ett universitetsövergripande centrum som erbjuder utbildning och bedriver forskning inom högskolepedagogik, breddad rekrytering och breddat deltagande. Vi stöttar lärare i att bedriva sin undervisning och studenter i att utveckla sitt lärande.

Högskolepedagogik

CAKLs övergripande uppdrag är att stödja Malmö universitets arbete för hög kvalitet i utbildning vilket görs genom utveckling av den högskolepedagogiska verksamheten och att ansvara för organisation och utveckling av meriterande högskolepedagogisk kompetensutveckling. Som en del av detta ska CAKL leda uppbyggnaden av en högskolepedagogisk universitetsgemensam forskningsmiljö för att bidra till att utbildningar är vetenskapligt förankrade avseende pedagogik.

Våra högskolepedagogiska utbildningar vänder sig dock inte bara till anställda vid Mau utan även till alla som är intresserade.

Högskolepedagogiska kurser och program

Enligt universitetets anställningsordning krävs högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng (10 veckor) för anställning som eller befordran till lärare. CAKL erbjuder ett antal kurser om vardera fem högskolepoäng som kan kombineras.

Kompetensutveckling för medarbetare

CAKL erbjuder pedagogisk kompetensutveckling till undervisande personal vid Malmö universitet. Läs mer om detta på CAKLs sida på medarbetarwebben.

Centrum för akademiskt lärarskaps medarbetarsida

Utbildning

CAKL erbjuder utbildningar inom olika ämnesområden och på olika nivåer. Exempel på detta är högskolepedagogik, akademisk introduktion samt språkkurser på svenska och engelska. 

Utbildning på förberedande nivå

Dessa kurser vänder sig till studenter med utländsk utbildning som behöver komplettera sina betyg för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Vidare syftar kurserna till att förbereda studenter för fortsatta högskole- och universitetsstudier. Klicka på respektive länk för att läsa mer om kurserna.

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska - helfart, 60 fup

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska - helfart, 30 fup

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska - halvfart, 30 fup

Utbildning på grundläggande nivå

Introducerande och behörighetsgivande kurser för akademiska studier

Akademisk introduktionstermin är till för att underlätta din väg in på högskolan och ge dig nyttiga verktyg för att lyckas med fortsatta studier. Du blir insatt i det akademiska förhållningssättet och får också färdighetsträning i kritiskt tänkande, i läsning av akademiska texter samt i skriftlig och muntlig kommunikation. För att ditt val av fortsatta studier ska vara så väl underbyggt som möjligt får du också hjälp med att söka dig vidare till fortsatta studier som passar just dig.

Akademisk introduktionstermin, 30 hp

Det övergripande syftet med kurserna i RASK är att utveckla studentens färdigheter inom centrala områden för akademiker. Målet är att studenten ska utveckla verktyg för att lyckas med sina studier och fokusera sin kompetensutveckling mot arbetslivet.

Akademisk text - RASK, 4 hp

Studieteknik - RASK, 3 hp

Karriär - RASK, 3 hp

This courses offers support if you need to improve your English for university studies. 

Basic English Grammar Skills for University, 7,5 hp

Basic English Reading and Vocabulary Skills for University, 7,5 hp

Svenska för internationella studenter

Kursernas syfte är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket samt utveckla kunskap om svenskt samhälle och svensk kultur.

Studenterna anmäler sig via internationella sekretariatet för att ta del av utbildningen.

Kontakt

Josefin Bergfeldt, universitetsadjunkt

Anita Marttila, universitetsadministratör

 

 

Kompletterande utbildning för utländska akademiker

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan (tidigare kallad Aspirantutbildningen) är till för dig som har en akademisk examen från ett annat land. Utbildningen passar dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde eller hitta vägar in i ett nytt arbetsområde. Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik.

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan, 120 hp

Övriga kurser på grundläggande nivå

Interkulturell kommunikation, 15 hp

Forskarutbildning

CAKL arbetar universitetsövergripande och erbjuder, i första hand, forskarutbildningskurser för alla doktorander vid Malmö universitet. De flesta kurserna ges på engelska.

Forskning

Högskolepedagogiken behandlar vuxnas lärande inom ramen för högre utbildning. Studenters lärande i formella lärandesituationer utforskas med en tvärvetenskaplig ansats, utifrån olika teoretiska perspektiv och med olika forskningsmetoder.

Akademiska ämnesspecialister från hela universitetet möts för att gemensamt utforska och utforma ett akademiskt lärarskap. Pågående forskning spänner över områden som lärandemiljöer, professionsutveckling, breddat deltagande, digitalt lärande, utmaningsbaserat lärande, akademisk litteracitet, vuxnas lärande och inkludering och sker i uppdrag för och organisation av högskolepedagogiska enheter och i samarbete med tvärvetenskapliga forskargrupper.

Kontaktperson

Martin Stigmar, forskningsledare vid centrum för akademiskt lärarskap, CAKL.

Högskolepedagogisk seminarieserie

Som en del Malmö universitets satsning på högskolepedagogik arrangerar Centrum för akademiskt lärarskap  en högskolepedagogisk seminarieserie dit alla är välkomna.

Seminarieträffarna kommer att ge deltagarna en möjlighet att fördjupa sig inom det högskolepedagogiska forskningsområdet och att dela egna forskningsresultat. Det kommer att ges tillfälle att diskutera framtida samarbetsmöjligheter kring forskning, konferenser och ansökningar med såväl kollegor inom Malmö universitet som externa gäster.

Kontakt: Professor Martin Stigmar

Program och material från tidigare seminarier

Kommande seminarier:

2021-04-22 Tema UBL - Utmaningsbaserat lärande

Breddad rekrytering och breddat deltagande

CAKL har som en del av sitt uppdrag att tillsammans med övrig verksamhet utveckla lärosätets arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande för att skapa förutsättningar för ett inkluderande och studentaktivt livslångt lärande. Inom detta ryms både utbildning och olika satsningar.

Läs mer om arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande på Malmö universitet

Breddad rekrytering

Samverkansprojekt

Inspiration 5 (I 5)

Kontakt med grundskoleklasser från skolår 5 till 9, vartannat år besöker klassen Mau och vartannat år besöker Mau klassen. Syftar till att på ett lättsamt sätt skapa medvetenhet om möjligheten till högskolestudier och vad det kan innebära. Kontaktperson Teresa Tomasevic.

MUVAH

CAKL är representerat i styrgruppen för Malmö ungdomars väg till arbete genom högre studier och deltar i MUVAHs arbete. Kontaktperson Teresa Tomasevic (Patricia Staaf).

Läs mer om MUVAH här

Medverkan i sommarpraktik för killar

Tillsammans med Studentcentrum och Ung i sommar genomförs praktik för att skapa intresse för utbildning/arbete inom skola och omsorg. Kontaktperson: Lasse Lindhagen/Patricia Staaf.

Lär mer om sommarpraktik för killar här

Föreläsningar/presentationer/studiebesök kan även ges på förfrågan från gymnasieskolor, folkhögskolor etc. 

Utbildning

Utbildningar som har som syfte att skapa intresse för och underlätta övergången till högre studier

Akademisk introduktionstermin och Behörighetsgivande utbildning i svenska (läs mer under utbildning).

Breddat deltagande

Insatser riktade till studenter

Big Read

Genom att antagna studenter med sitt antagningsbesked får en skönlitterär bok skapas en känsla av samhörighet, man har något gemensamt med sina kurskamrater och lärare, något att prata om men vem som helst och på samma villkor. Pilotprojekt 2020 med ett program per fakultet. Kontaktpersoner: Teresa Tomasevic/Lasse Lindhagen.

Utbildning

Kompletterande utbildning för utländska akademiker

Högskolepedagogiska kurser m.m. för förutsättningar för breddat deltagande

Forskning och utveckling

Forskning

Forskning kring Student Success, Early Alert, högskolepedagogik, bland annat i samarbete med gästprofessor John Storan från University of East London.

Utvecklingsarbete

EU-projekt:

INU:

Mau är medlem i nätverket Include, kontaktperson: Patricia Staaf

Samverkan

University of East London

URV,  Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

Nätverket Include 

Swednet

Multinclude

CAKLs deltagande för Malmö universitet i externa styrgrupper

Uppdragsutbildningar och omvärldssamarbete

AKL bedriver uppdragsutbildningar för arbetssökande invandrade akademiker som karriäranalys, förberedande utbildning. 

Läs mer om uppdragsutbildningar och initiativ för nyanlända personer.

Kontakta CAKL