Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna ska kunna redovisa grunderna i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla sin förmåga att arbeta kunskapsbaserat och knyta samman teori och praktik. Kursen lägger särskild vikt vid det tidiga uppbyggande och förebyggande arbetet. Med utgångspunkt i kriminologisk teori och empirisk forskning diskuteras grunderna i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Preventionsprocessen i termer av prediktion och orsaksmekanismer diskuteras, bl.a med utgångspunkt i lokala lägesbilder, samt hur sådan kunskap kan användas i det preventiva arbetet. Under kursen diskuteras och värderas olika brottsförebyggande strategier och åtgärder samt olika samhällsaktörers möjligheter att förebygga brott och öka tryggheten, som enskild aktör och i samverkan med andra aktörer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt kurser motsvarande minst 60 hp på nivå 1-60.

Urval

20% gymnasiebetyg - 20% högskoleprovet – 60% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt