Om kursen

I kursen ges en historisk kronologisk översikt från antiken till det moderna samhället med tematiska fördjupningar. Kursen präglas av kulturanalytiska och socialhistoriska angreppssätt. Kursen syftar till att med utgångspunkt i vanliga människors i olika historiska skeenden skapa förståelse av grundläggande historiska förändringsprocesser. I kursens uppsats tillämpas och tränas den muntliga historiens metoder och perspektiv. Du får träning i intervjuteknik och skriver sedan en uppsats om en persons liv i förhållande till 1900-talets och 2000-talets historia. Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier, övningar, exkursioner och skriftliga presentationer. Ett utmaningsbaserat och studentaktivt arbetssätt tillämpas konsekvent. Är du intresserad av Historia, finns fortsättningskurserna Historia II och Historia III som leder fram till kandidatexamen. Historia kan även läsas på magister-/masternivå samt på forskarnivå.

Denna kurs ges som del av program:

Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt