Om kursen

I kursen ges en historisk kronologisk översikt från antiken till det moderna samhället med tematiska fördjupningar. Kursen präglas av kulturanalytiska och socialhistoriska angreppssätt. Kursen syftar till att med utgångspunkt i vanliga människors i olika historiska skeenden skapa förståelse av grundläggande historiska förändringsprocesser. I kursens uppsats tillämpas och tränas den muntliga historiens metoder och perspektiv. Du får träning i intervjuteknik och skriver sedan en uppsats om en persons liv i förhållande till 1900-talets och 2000-talets historia. Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier, övningar, exkursioner och skriftliga presentationer. Ett utmaningsbaserat och studentaktivt arbetssätt tillämpas konsekvent. Är du intresserad av Historia, finns fortsättningskurserna Historia II och Historia III som leder fram till kandidatexamen. Historia kan även läsas på magister-/masternivå samt på forskarnivå.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskap om grundläggande historiska förändringsprocesser och deras konsekvenser för människors liv. Studenterna ska också tillägna sig en grundläggande kompetens i historiska metodfrågor. Vid Malmö universitet finns en uttalat social- och kulturanalytisk ansats i historieundervisningen. Syftet är också att kontrastera olika historiska synsätt mot varandra, med fokus på maktrelationer och beroendeförhållanden på global såväl som lokal nivå. Utångspunkten är att utgå från ett samhällshistoriskt underifrånperspektiv, vilket tydliggörs genom ett återkommande bruk av begrepp som exempelvis klass, genus, etnicitet och generation.

Som vetenskaplig, humanistisk disciplin fokuserar ämnet Historia på människors skiftande levnadsvillkor, där kontinuitet och förändring i tid och rum studeras i en social, politisk, ekonomisk och kulturell kontext.
Vid Malmö universitet finns en uttalat social- och kulturanalytisk ansats i historieundervisningen i ett övergripande studium av sociala relationer, samhälleliga strukturer, migration, kulturmöten, politik och kulturella uttryck. Utgångspunkten är att utgå från ett samhällshistoriskt underifrånperspektiv, vilket tydliggörs genom ett återkommande bruk av begrepp som exempelvis klass, genus, etnicitet och generation.

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1: Historiografi, 3 högskolepoäng.  Historiography  Kursen är en introducerande översikt över historia som akademisk disciplin med tonvikt på det samhällshistoriska underifrånperspektivet och historiebruk.

Delkurs 2: Antikens och medeltidens civilisationer, 6 högskolepoäng.
The Civilizations of the Ancient and the Medieval World
Kursen är en översikt över gobal, europeisk och svensk historia fram till senmedeltiden. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.

Delkurs 3: Från reformation till revolution, 6 högskolepoäng.
From Reformation to Revolution
Kursen är en översikt över global, europeisk och svensk historia fram till ca. 1800. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.

Delkurs 4: Det långa 1800- och det korta 1900-talet, 7,5 högskolepoäng. The Long 19th, and the Short 20th Century
I delkursen ges en är en översikt över global, europeisk och svensk historia efter ca. 1800. Tonvikten ligger på maktrelationer och ekonomiska, sociala och kulturella villkor samt på historisk kontinuitet och förändring över tid.

Delkurs 5: Uppsats: muntlig historia, 7,5 högskolepoäng. Student Essay: Oral History I delkursen introduceras muntlig historia som metod och teori, med fokus på levnadsberättelser, intervjuer och muntliga historiesamlingar, samt akademiskt uppsatsskrivande.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt