Om kursen

I kursen ges fördjupade insikter i historiska förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor. Kursen syftar till att utveckla förmåga att utifrån vetenskaplig metod bearbeta historiska problem samt presentera resultatet. I kursen fördjupas det kulturanalytiska perspektivet. Projektinriktade temakurser ger ett utmaningsbaserat och studentaktivt arbetssätt i kursen. Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier, övningar, exkursioner och skriftliga presentationer. Ett utmaningsbaserat och studentaktivt arbetssätt tillämpas konsekvent. Är du intresserad av Historia, finns fortsättningskursen Historia III som leder fram till kandidatexamen. Historia kan även läsas på magister-/masternivå samt på forskarnivå.

Denna kurs ges som del av program:

Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgångna kurser IS175F Historia I, med minst 12 hp med minst betyget godkänd.

Eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt