Om kursen

Kursen bygger på tidigare studier i historia, och syftar till att ytterligare fördjupa kunskaperna med särskild tonvikt på social och kulturell förändring. Den syftar också till att ge teoretisk kunskap och metodisk färdighet så att studenterna kan genomföra och presentera en vetenskaplig undersökning.

Teorier om social och kulturell förändring, bl a utifrån klass och genus, bearbetas i en teorikurs. Här fördjupas också färdigheterna i att använda, analysera och tolka olika typer av källor, däribland muntliga. I kursen ingår ett större uppsatsarbete. Därigenom fördjupar sig studenterna inom ett valt problemområde.

Undervisningen sker i första hand i seminarieform, dels kring valda problem, dels kring deltagarnas egna uppsatser.

Kursinnehåll

Kursen består av tre delkurser

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgångna kurser IS175F Historia I och IS176F Historia II, med minst 45 hp med minst betyget godkänd. Eller motsvarande.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).