Om kursen

Kursinnehåll

I kursen introduceras samtalsmodeller i relation till hur verksamhetsförlagd utbildning kan planeras och genomföras. I kursen studeras och används formativa bedömnings- och utvärderingsmodeller. I kursen studeras och problematiseras även olika handlednings- och kommunikationsstrategier.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Studie-och yrkesvägledarexamen.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).