Om kursen

I kursen introduceras och studeras de samhällsorienterande ämnena geografi, samhällskunskap, historia och religion. Syftet är att studenten utifrån sitt kommande läraruppdrag utvecklar funktionella ämneskunskaper i dessa ämnen. Varje SO-ämne behandlas och examineras var för sig och i lika stor omfattning. Kursen innehåller, förutom denna ämnesteoretiska del, även ämnesdidaktiska och metodiska inslag. Vi fokuserar alltså dels på ett ämnesinnehåll, men också på hur detta kan omvandlas till konkret klassrumsundervisning för aktuell åldersgrupp.

Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt