Om kursen

Kursinnehåll

Kursens huvudtema är att studera de samhällsorienterande ämnena utifrån aktuella styrdokument. Inom kursens ram behandlas också didaktiska utgångspunkter och val av metod och material för undervisning.

I geografi behandlas geografiska teorier och metoder som verktyg för att beskriva mänskliga verksamheter, samt olika sätt att redovisa geografiska undersökningar.

I samhällskunskap behandlas globala samhällsfrågor och samhällsstrukturer ur främst ekonomiska, politiska och statsvetenskapliga perspektiv.

I religion behandlas religionernas centrala trosföreställningar, deras myter och riter samt livsfrågor och etiska frågor.

I historia behandlas nordisk historia, historisk källkritik och historiebruk.

Kursen behandlar avslutningsvis hur fältstudier i närområdet kan användas i undervisningen i de samhällsorienterande ämnena.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IS224F-SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).