Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en grundläggande förståelse för grupprocesser och till dessa processer knutna dysfunktionella mekanismer som konflikter och kränkande behandling. Kursens syftar även till att studenten ska utveckla grundläggande färdigheter avseende en pedagogisk hantering av dessa mekanismer.

Inom kursen behandlas skilda psykologiska mekanismer i gruppsammanhang; med utgångspunkt dels i hur skilda dysfunktionella mekanismer kan gestalta sig, dels hur pedagogen, genom utformandet av ledarskapet, aktivt kan påverka klimat och funktionalitet inom en grupp.

Formellt och psykologiskt baserade definitioner behandlas liksom uppkomstmekanismer, former och vägar att inom en pedagogisk kontext hantera konflikter respektive fall av kränkande behandling.

Vidare behandlas samtalsmetodiska principer.

Kursen består av följande moduler:

1. Grupputveckling och ledarskap

2. Konflikter och kränkande behandling

3. Samtalsmetodik

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).