Om kursen

Kursen syftar till att studenten utifrån ett kritiskt kulturperspektiv ska tillägna sig grundläggande kunskaper om kulturarv som begrepp och funktion, fältets villkor och styrfunktioner, samt de värderings, urvals-, och hållbarhetsfrågor som utgör ett centralt inslag i kulturarvsfältet för såväl privata som offentliga aktörer. Vidare är syftet att studenten ska tillägna sig en förmåga att kritiskt värdera produktion, konsumtion, förmedling och reception av kulturarv utifrån ett samhällsperspektiv.

Denna kurs ges som del av program:

Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier

Kursinnehåll

.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt