Om kursen

Att studera kulturarv handlar om att förstå såväl hur människan hanterar globala kriser och historiska trauman som om lyckan och utmaningarna i att hitta samhörighet genom kultur och historia. Kulturarv III visar på många olika sidor av kulturarv i praktik och teori. På kursen får du träning i att förbereda och genomföra utställningar på museer. Du arbetar med utställningsmediets form och innehåll, ur perspektiv som språk, lärande, upplevelse, delaktighet, tillgänglighet och representation. Du utvecklar under kursen förmågan att analysera, resonera och argumentera etiskt, intellektuellt och samhälleligt genom kritiska teorier om kulturarv. Avslutningsvis planerar och genomför du ett projektarbete på en kulturinstitution.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ytterligare ska utveckla fördjupade kunskaper om kulturarv som begrepp och funktion, samt de värderings-, urvals-, och hållbarhetsfrågor som utgör ett centralt inslag i kulturarvsfältet för såväl privata som offentliga aktörer. Vidare ska studenten utveckla och fördjupa sin förmåga till att såväl producera som analysera verksamheten inom privat och offentlig kulturarvssektor.

Teoretiska perspektiv på kulturarv, 7,5 hp

I denna delkurs studeras aspekter av kulturarv teoretiskt utifrån fördjupande kritiska perspektiv.

Projektledning, 7,5 hp

I delkursen studeras aspekter som villkor för, samt initiering-, genomförande- och uppföljning av projekt inom offentlig och privat kulturarvssektor inklusive sådant som omvärlds- och behovsanalys.

Projektarbete, 15 hp

I denna delkurs planerar och genomför studenten ett praktiskt inriktat utvecklingsmoment ute på en kulturinstitution som dokumenteras i form av en projektrapport. Rapporten presenteras vid en muntlig redovisning.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgångna kurser IS301F Kulturarvsstudier I och IS302F Kulturarvsstudier II, med minst 45 hp med minst betyget godkänd. Eller motsvarande.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt