Om kursen

Kursen handlar om alltifrån cellen och dess organeller, till individen och individens relation till miljön. Vidare behandlas materias kretslopp och energins betydelse för ekosystems existens. Andra begrepp som behandlas är näringskedja, näringsväv, succession och biologisk mångfald samt typiska arter för svenska ekosystem. Mycket relateras till samspelet mellan natur, samhälle och människa. Kursens didaktiska innehåll rör bl a uteundervisning. Språket och kunskapsutveckling behandlas.

Kursinnehåll

Kursens ämnesinnehåll rör växter och algers fotosyntes och uppbyggnad. Vidare behandlas materias kretslopp, där uppbyggnad av organismer och nedbrytning av döda organismer, via fotosyntesen respektive cellandningen, är viktiga processer. Energins betydelse för ekosystems existens och energins omvandlingar vävs in. Andra begrepp som behandlas är näringskedja, näringsväv, succession och biologisk mångfald samt typiska arter för svenska ekosystem. Evolution och evolutionsprocessen introduceras. Ovanstående relateras till samspelet mellan natur, samhälle och människa under olika tidsperioder samt med koppling till bl.a ekosystemtjänster, hållbar utvecklig, jordbruk och urban ekologi.Kursens pedagogiska och didaktiska innehåll rör undervisningsplanering i vilken uteundervisning och naturvetenskaplig forskningsmetodik, styrdokument och begreppsförståelse problematiseras. Språket i samtal, och facklitteratur samt deras betydelse för kunskapsutveckling behandlas.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C och Engelska 6. samt förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 7-9, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).