Om kursen

Kursen tar upp människokroppen, från celler, vävnader och organ till organsystemnivå. Vidare är hälsofrågor och olika livsstilars konsekvenser för folkhälsan viktigt. Människans sexualitet och sexuella hälsa problematiseras. Ämnesdidaktisk forskning om människokroppen och hälsa behandlas.

Kursinnehåll

Ämnesinnehållet i kursen behandlar människokroppen anatomi och fysiologi från celler, vävnader, organ till organsystemnivå. Vidare behandlas hälsofrågor ur ett naturvetenskapligt perspektiv och olika livsstilars konsekvenser för folkhälsan. Normer rörande människans sexualitet och sexuella hälsa problematiseras. Ämnesdidaktisk forskning om människokroppen och hälsa behandlas.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Engelska 6. samt förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 7-9, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).