Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar kunskap och färdigheter avseende förbättringskunskap med fokus på säker och personcentrerad vård baserad på klinisk verksamhet och forskning. I kursen diskuteras även teorier och modeller för förbättringsarbete samt dess implementering. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig fördjupad kunskap om förbättringskunskap, samt hur denna kan implementeras i klinisk verksamhet. Kursen syftar även till att studenten utvecklar fördjupad kunskap och förståelse för förbättringskunskap som särskilt fokuserar på säker och personcentrerad vård- och omvårdnad.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap eller närliggande huvudämne av relevans för en hälso-och sjukvårdskontext, inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.(HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se