Om kursen

Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sina kunskaper inom omvårdnad samt inom vetenskaplig metodik och forskningsetik.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom omvårdnad, medicinsk vetenskap samt vetenskaplig metodik och forskningsetik. Kursen syftar också till att studenten självständigt genomför ett examensarbete baserat på forskningsprocessens alla delar i den vetenskapliga artikelns form och som reflekterar en fördjupad förmåga och färdighet i att kunna analysera samband och relation mellan forskning, beprövad erfarenhet och yrkesutövandet.

Kursen omfattar ett 15 högskolepoängs examensarbete i form av ett engelskspråkigt manuskript. Således fördjupas forskningsprocessen, förmåga att formulera frågeställningar av relevans för omvårdnad samt att identifiera rimlig och lämplig design för frågeställningens besvarande. Därutöver behandlas forskningsetiska aspekter, systematiskt och organiserad hantering och identifiering av relevant information. I kursen förstärks vikten av ett kritiskt analytiskt förhållningssätt och akademiskt skrivande med särskilt fokus på språkbruk, problematiserande texter och slutsatser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Dessutom krävs godkända kurser: Forskningsmetod I (OV712A) och Forskningsmetodik II (OV714A) på vardera 7.5hp totalt 15hp samt Omvårdnad: Examensarbete för magisterexamen (OV713A) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF1:14).

Kontakt