Presentation

Elisabeth Carlson är professor i vårdvetenskap med särskilt fokus på vårdpedagogiska frågor. Fokus för min forskning och undervisning är framförallt innehåll i och förutsättningar för handledning och lärande under verksamhetsförlagd utbildning, interprofessíonellt lärande och pedagogiska modeller för studentaktiverande lärande. I ett samarbete mellan institutionerna för vårdvetenskap och biomedicinsk vetenskap leder jag forskagruppen Research Informed Development of Higher Education (RIDHE) där vi främst studerar förutsättningar för det interprofessionella lärandet. Sedan våren 2019 driver jag även utvecklingen av det internationella didaktiska nätverket Nordic-Baltic Network for Health Care Education (ENNHANCE).

Inom ramen för RIDHE bedriver vi nu projektet Setting Priorities for Research on Interprofessional Learning in Health Care Education som syftar till att med hjälp av studenter, lärare och kliniker identifiera de mest centrala forskningsfrågorna kring interprofessionellt lärande. Vår metod är inspirerad av strukturen beskriven av James Lind Alliance.

Ytterligare ett samarbete i RIDHE gör vi tillsammans med University of Illinios at Chicago där vi har översatt och testat instrumentet IPECC-Set 9 som är ett självskattningsinstrument för upplevd egenförmåga för interprofesionell kompetens. I Malmö teamet ingår docent Malin Axelsson, biträdande lektor Jenny Jakobsson och professor Anders Kottorp.

Tillsammans med kollegor vid the University of Central Missouri översätter vi instrumentet Cap-ExpresSTM som syftar till självskattning av handledares uppfattningar om hur förberedda de är på att handleda i verksamhetsförlagd utbildning. Forskarteamet i Malmö består även av docent Mariette Bengtsson och de biträdande lektorerna Jenny Jakobsson och Elin Taube. Instrumentet kommer att testas psykometriskt för att användas i en större internationell empirisk studie.