Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och förmågor i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Studenterna ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom det pedagogiska forskningsfältet samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling.

I kursen planerar och genomför studenten självständigt en pedagogisk undersökning. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs: SO659F Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning, 7,5 hpEllerGodkänd kurs SO652F Pedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 7,5 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt