Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap om och sin förmåga i att studera och kritiskt granska teorier och metoder kopplade till pedagogik med hänsyn till såväl vetenskapsteoretiska traditioner som samhälleliga och etiska aspekter

Kursinnehåll

I kursen studeras relevanta teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt som förekommer inom pedagogik samt deras möjligheter och begränsningar för forskning och utvecklingsarbete. I samband med studier av teoretiska perspektiv belyses även vetenskapsteoretiska traditioner samt frågor om etik och forskningens samhälleliga relevans.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp

Eller

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp

Eller

En kandidatexamen i pedagogik med/samt ett självständigt arbete om 15 hp

Eller

En studie- och yrkesvägledarexamen med/samt ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).