Om kursen

I huvudområdet pedagogik är lärarprofessionen och pedagogiskt ledarskap centrala studieobjekt liksom undervisning och lärande i formella och informella sammanhang

Syftet med denna kurs är att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om forskningsöversikters funktion och hur dessa kan utformas beroende på syfte och ämnesområde. Tanken är också att du ska utveckla din förmåga att självständigt söka, kritiskt granska och författa forskningsöversikter inom pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och ledarskap.Kursen kommer att genomföras på sen eftermiddag/kvällstid

Kursinnehåll

.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs: SO659F Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning, 7,5 hp

Eller

Godkänd kurs SO652F Pedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 7,5 hp

Eller

Yrkesexamen avsedd för undervisning i förskolan, fritidshemmet eller i gymnasieskolans yrkesförberedande ämnen tillsammans med magisterexamen inom utbildningsvetenskap

Eller

Magisterexamen i pedagogik

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenten. (HF 1:14).