Om kursen

Kursinnehåll

I kursen planerar och genomför studenten självständigt en ämnesdidaktisk undersökning. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs: SO689F Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning, 7,5 hp

Eller

Godkänd kurs: IS632F Ämnesdidaktik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 7,5 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.