Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Malmö kvällstid 50%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

I huvudområdet ämnesdidaktik är ämnet centralt, och ämnesdidaktiska aspekter undersöks i förhållande till undervisning och lärande i ämnet.

Kursen syftar till att du ska utveckla kunskaper och erfarenheter i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Du ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom den egna valda ämnesdidaktiska inriktningen samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling i relevanta nationella och internationella sammanhang.

Kursen kommer att genomföras på sen eftermiddag/kvällstid.

Kursinnehåll

I kursen planerar och genomför studenten självständigt en ämnesdidaktisk undersökning utifrån fördjupade insikter i forskning inom den valda inriktningen. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också systematiskt kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Resultatet av studien sätts in i relevanta nationella och internationella sammanhang gällande kunskapsutveckling inom den pedagogiska inriktningen. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete. Arbetet ska vara försett med abstract/sammanfattning på engelska. Efter seminariet framställer studenten en poster på engelska, vilken innehåller undersökningens centrala delar. Postern utgör i sin tur underlag för en tänkt presentation av studien i ett internationellt sammanhang.

Behörighet

Behörighetskrav

Genomgången kurs: SO690F Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning, 7,5 hp

Eller

Godkänd kurs: IS633F Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikter, 15 hp

För båda ovanstående alternativ krävs även godkänd kurs: SO691F Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I, 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt