Om kursen

I huvudområdet ämnesdidaktik är ämnet centralt, och ämnesdidaktiska aspekter undersöks i förhållande till undervisning och lärande i ämnet.

Kursen syftar till att du ska utveckla kunskaper och erfarenheter i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Du ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom den egna valda ämnesdidaktiska inriktningen samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling i relevanta nationella och internationella sammanhang.

Kursen kommer att genomföras på sen eftermiddag/kvällstid.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och erfarenheter i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Studenterna ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom den egna valda ämnesdidaktiska inriktningen samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling i relevanta nationella och internationella sammanhang.

I kursen planerar och genomför studenten självständigt en ämnesdidaktisk undersökning utifrån fördjupade insikter i forskning inom den valda inriktningen. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också systematiskt kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Resultatet av studien sätts in i relevanta nationella och internationella sammanhang gällande kunskapsutveckling inom den pedagogiska inriktningen. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete. Arbetet ska vara försett med abstract/sammanfattning på engelska. Efter seminariet framställer studenten en poster på engelska, vilken innehåller undersökningens centrala delar. Postern utgör i sin tur underlag för en tänkt presentation av studien i ett internationellt sammanhang.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgången kurs: SO690F Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning, 7,5 hpEllerGodkänd kurs: IS633F Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikter, 15 hpFör båda ovanstående alternativ krävs även godkänd kurs: SO691F Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I, 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt