Om kursen

Kursinnehåll

Kursen - som består av två delkurser - syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap om och förmåga att välja, värdera och tillämpa adekvata kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt analysera data inom området specialpedagogik.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs: SO667F Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning, 7,5 hp

Godkänd kurs: SO668F Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi, 7,5 hp

Godkänd kurs: SO669F Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning, 7,5 hpsamt godkänd kurs: SO664F Specialpedagogik: Självständigt arbete I, 15 hp

eller

Specialpedagogexamen/speciallärarexamen på avancerad nivå.

eller

Magisterexamen i specialpedagogik alternativt i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).