Presentation

Madeleine Sjöman är biträdande lektor i specialpedagogik och tillhör forskningsplattformen Research Platform for Education and Special Education (RePESE) där hon leder gruppen ReDES (Research on Diversity in Education and Society).

Min forskning handlar om hur lärare i förskolan och skolan kan bidra till engagemang hos barn i behov av särskilt stöd. Enligt mina tidigare resultat bör möjligheter och hinder för barns engagemang identifieras både i miljön och hos barnet. En särskilt sårbar grupp i förskolan och skolan är barn med symptom på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Symptom kopplat till NPF handlar ofta om svårigheten att bibehålla fokus när en situation är utmanande, svårigheter att utestänga ovidkommande ljud, ljus eller rörelser (stimuli) eller att påbörja, genomföra och slutföra en aktivitet som är socialt accepterat inom barngruppen. Lärare kan bidra till barns engagemang i förskolan/skolan om det finns en kunskap om olika funktionsnedsättningar och vilka faktorer som hindrar och bidrar till barnets engagemang. För att bidra till en inkluderande lärmiljö bör barns engagemang betraktas i det ömsesidiga samspelet mellan individuella och kontextuella faktorer.

I mitt pågående forskningsprojekt vid Malmö Universitet genomför jag en interventionsstudie i förskolan som syftar till att identifiera, utveckla, implementera och utvärdera evidensbaserad kunskap om hur lärare kan utveckla sin didaktiska kompetens och implementera tidiga interventioner i förskolan som bidrar till engagemang och exekutiva funktioner hos barn NPF.