Om utbildningen

Som tandhygienist arbetar du för att främja en god och jämlik munhälsa för människor i alla åldrar. Du undersöker bland annat patienters munhälsostatus, utreder behov av munhälsovårdande insatser och genomför olika behandlingar som till exempel att förebygga och behandla karies och sjukdomar i tandens stödjevävnader.

Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för att du som studerande ska utveckla förmågan till ett livslångt lärande i ett kunskapsområde drivet av forskning och förändring. Du behöver därför inhämta både grundkunskaper och praktiska förmågor för att nå en djupare förståelse för yrket.

Den treåriga utbildningen är på heltid. Studierna bygger på aktivt deltagande i alla moment vilket är en förutsättning för att utveckla de kompetenser som behövs för att du ska bli en bra tandhygienist. Deltagandet innebär att du varje vecka läser rekommenderad kurslitteratur som du sedan bearbetar i grupper, på seminarier, i skriftliga uppgifter eller muntliga redovisningar. Utbildningen genomsyras av att arbeta med digitala verktyg och i det fysiska rummet där praktik och teori går hand i hand med tidig patientkontakt.

Tandhygienistutbildningen vid Malmö universitet kännetecknas av utmaningsbaserat lärande där olika situationer eller konkreta och professionsrelaterade problem utgör utgångspunkten för lärandet.

Om yrket

Oral hälsa är en del av den allmänna hälsan och välbefinnandet och munhälsan har stor betydelse för det dagliga livet och i kontakt med omgivningen. Tandhygienistyrket är ansvarfullt och du arbetar självständigt med fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för en god munhälsa på lika villkor för både barn och vuxna i alla åldrar och med varierande behov på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du samarbetar också med andra personalgrupper, både inom och utanför tandvårdsorganisationen. Du kommer att ge hälsosamtal och munhälsoutbildning, både till enskilda individer och olika grupper. Yrket ger dig också möjlighet till att medverka i och bedriva utvecklingsarbete inom oral hälsa efter utbildningen. Fortsatt akademisk karriär och personliga utvecklingsmöjligheter finns inom yrket. 

Vad lär jag mig på utbildningen?

Huvudområdet för utbildningen är oral hälsa som bildar en helhet av kunskaper från naturvetenskapliga (främst odontologi och medicin), samhälls- och beteendevetenskapliga domäner. Kunskaperna utgår från människans livssituation där en helhetssyn på individen är central. Munhälsan påverkas av biologiska faktorer, men också av individens beteende och livssituation och därför behöver du som blivande tandhygienist ha en helhetssyn på oral hälsa i samspel med individen.

Studier i oral hälsa sker ur ett individuellt perspektiv såväl som ur ett befolkningsperspektiv. Området beskriver och förklarar hur en god oral hälsa kan främjas och hur våra vanligaste orala sjukdomar kan förebyggas.

Genom hela utbildningen utvecklar du dina teoretiska kunskaper inom framför allt oral hälsa och odontologi. Du kommer också att arbeta med hälsokommunikation och bemötande och därför är goda kunskaper i svenska språket viktigt. Den teoretiska utbildningen varvas med praktisk och klinisk färdighetsträning till en sammanhållen helhet som fördjupas successivt över terminerna.

Utbildningen innehåller undervisning om jämställdhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter liksom om yrkets vetenskapliga, etiska och humanistiska grund.

Studierna bedrivs som heltidsstudier på dagtid.

Utmaningsbaserat lärande

Utbildningen är utmaningsbaserad med utgångspunkt i olika situationer och problem relaterade till tandhygienistprofessionen. Inom utbildningen förekommer samverkan med studenter från övriga professioner inom tandvården. Du har själv huvudansvaret för att inhämta kunskap, vilket förbereder dig för ett livslångt lärande. Som stöd för lärandet finns studiehandledningar med litteraturhänvisningar, seminarier, föreläsningar och andra former för aktivt lärande. Ditt lärande sker också genom samarbete i mindre grupper, vilket utvecklar din ledar- och medarbetarkompetens. Du kommer att ha prekliniska övningar på modell. Det kommer även genomföras övningar där du har tandhygienist- eller patientrollen innan egna patientbehandlingar tar vid. Detta för att stegvis öka din kliniska självständighet. Din kliniska färdighetsträning genomförs huvudsakligen inom universitetstandvården parallellt med teoretiska studier för att förankra kunskapen i ett sammanhang.

Genomförande

Utbildningen är på heltid under tre år, totalt sex terminer som sker i en reglerad ordningsföljd. Undervisningen är i huvudsak förlagd på campus men bedrivs även i digital utbildningsmiljö. Undervisningsspråk är huvudsakligen svenska, men stora delar av kurslitteraturen är på engelska. Utbildningen har också internationella inslag med kommunikation på engelska. 

Tandhygienistutbildningens vetenskapliga del löper genom hela utbildningen och du genomför ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng med forskningsanknytning inom huvudområdet oral hälsa. Under ditt sista studieår genomför du en del av din kliniska färdighetsträning som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på tandvårdskliniker i Skåne vilket kan innebära resor.

Efter examen

Efter tandhygienistexamen kan du välja att arbeta inom offentlig eller privat tandvård, både som egen företagare eller anställd. Du kan medverka i eller bedriva utvecklingsarbete, välja att arbeta inom dentalindustrin eller ha en ledarroll, till exempel som klinikchef. Fortsatt akademisk karriär och personliga utvecklingsmöjligheter finns inom yrket genom till exempel kurser på avancerad nivå. För att arbeta som lärare på universitet samt för forskarutbildning krävs magisterexamen (60 hp).

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kontakt