Fakta

Kontaktperson:
Joacim Andersson
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Joacim Andersson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Åsa Bäckström - Stockholms universitet och Gymnastik- och idrottshögskolan
  • Jonas Risberg - Uppsala universitet
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2025
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

En skoldag för högstadieelever består av varierande undervisning i diverse skolämnen. Utbildningsvetenskaplig forskning har i hög grad fokuserat didaktiska processer i själva klassrummen. Av stor betydelse för såväl lärandet i klassrummen och för elevernas sociala liv och välmående är dock förflyttningen mellan klassrummen och mellan skolämnena. Metaforiskt kan denna förflyttning och förändring ses som kittet mellan kakelplattorna, med andra ord det som håller ihop skoldagen och skapar förutsättningar för att lärande kan ske i klassrummen. Kunskap om vad som sker i dessa mellanrum, under förflyttningar och förändringar saknas.

Det fenomen som detta projekt uppmärksammar är att elever rör sig i och mellan olika klassrum, korridorer, inne- och utemiljöer samt genom matsalar och omklädningsrum. Sådana rumsliga rörelser inbegriper också en mängd institutionella och kamratrelaterade hållpunkter. Projektet bygger på idén att dessa flöden, platser och hållpunkter, samt de möten och omställningar de innebär, är en del av elevers skolgång och utbildning i lika hög utsträckning som det som sker på enskilda lektioner. För en bättre förståelse av hur detta fenomen är kopplat till utbildning är det viktigt att lyfta fram att det inte bara handlar om rumslig och temporal förflyttning.

För elever handlar det nämligen samtidigt om ett praktiskt arbete att göra olika omställningar för att klara av de övergångar som en skoldag innefattar. Exempelvis att hantera ständiga skiften mellan olika miljöer, syften, medel, tekniker och kunskapsformer som är en konsekvens av specifika skolämnen såväl som lärares olika sätt att undervisa. Därtill pågår en stor mängd relationer i och utanför klassrummen vilka också kräver sina specifika omställningar.

Elevers förflyttning och rörelse under skoldagen utgör alltså ett utbildningsvetenskapligt intressant fenomen och kräver att vi skapar kunskap om de transitionsprocesser det inbegriper för eleverna. Projektets syfte är att identifiera och beskriva högstadieelevers transitionsprocesser under skoldagen.

Projektets övergripande frågor

  • På vilka sätt och på vilka platser rör sig eleverna i och genom en skoldag?
  • Vilka platser blir meningsfulla för eleverna och på vilka sätt?
  • Vilka resurser och hinder för elevernas förflyttningar och interaktioner framträder?
  • Hur navigerar och förhandlar eleverna värden, institutionella gränser, kamratrelationer, kunskapsformer och kunskapsobjekt inom och mellan dessa platser?