Fakta

Kontaktperson:
Paul Davidsson
Finansiär:
  • WASP-HS: The Wallenberg AI
  • Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society
Ansvarig vid Mau:
Paul Davidsson
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2026
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Datorsimulering är en etablerad metod för att undersöka beteendet hos ett system under vissa förhållanden. När verkliga experiment är för dyra, tidskrävande, omöjliga eller opraktiska att genomföra, ger simulering ett alternativt tillvägagångssätt för kontrollerade och systematiska undersökningar. Insikterna från sådana experiment kan inte bara användas av forskare utan ännu viktigare av beslutsfattare för att överväga fördelar och nackdelar med möjliga åtgärder innan de genomförs. Det finns många olika simuleringsmetoder, men vanligtvis har de problem med att modellera komplext mänskligt beteende och social interaktion på ett realistiskt sätt.

Agent-Baserad Social Simulering (ABSS)

Som ett försök att ta itu med dessa frågor har Agent-Baserad Social Simulering (ABSS) utvecklats. ABSS är ett mycket kraftfullt simuleringsparadigm som integrerar AI i modelleringen av mänskligt beteende och social interaktion. De relevanta egenskaperna hos varje individ, liksom dess beslutsfattande och åtgärder, är explicit modellerade. Även om det finns exempel på framgångsrika tillämpningar av ABSS som har stött faktiskt beslutsfattande, t.ex. om elmarknader eller krishantering, har majoriteten fokuserat på att ge insikter till samhällsvetare. Vi hävdar att ABSS fulla potential ännu inte har uppnåtts när det gäller att ge stöd till samhälleliga beslutsfattare. Ett problem har varit skalbarheten för ABSS, som ofta fungerar bra när antalet individer är tusentals men inte miljontals. Dessutom är modellerna för mänskligt beteende som används i nuvarande ABSS ganska homogena och tar ofta inte hänsyn till de faktiska variationerna i populationer, t.ex. ålder, kön, etnicitet, kulturella egenskaper och vanor.

Svårt för beslutsfattare att välja simuleringsmodell

För att stödja beslutsfattandet på ett ansvarsfullt sätt som är etiskt sunt, rättvist och inkluderande är modelleringen av denna mångfald avgörande. På grund av det stora utbudet av simuleringsmodeller är det inte bara utmanande för beslutsfattare och analytiker att hitta lämpliga modeller, utan också att bedöma deras styrkor och svagheter. Detta utbud i liknande modeller kan leda till osäkerhet angående vilken modell man ska använda och lita på. För att övervinna detta problem skulle en metod kunna vara att kombinera flera modeller till ensembler för att ge bättre och mer robusta resultat samt minska osäkerheten jämfört med varje enskild modell.

Projektet undersöker kombinerade modeller för simuleringar 

Det föreslagna projektet handlar om att ta bort de hinder som för närvarande hindrar ABSS att användas i stor utsträckning av samhälleliga beslutsfattare och analytiker. Detta inkluderar undersökning av hur styrkan hos ABSS-modeller kan kombineras med andra modeller för att undersöka socialt beteende till nya och mer mogna modeller som möjliggör omfattande och säkra simuleringar av samhällsfenomen. Projektet kommer att bidra till att skapa synergier mellan olika discipliner och paradigmer och generera bättre simuleringsresultat.