Fakta

Kontaktperson:
Margareta Rämgård
Finansiär:
  • NORDFORSK
Ansvarig vid Mau:
Margareta Rämgård
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
  • Aalborg University Denmark Verena Lenneis
  • University of Helsinki Finland Malte Gasche
  • Oslo Metropolitan University Norway Kristin Walseth
Projektperiod:
31 oktober 2023 - 31 oktober 2026
Forskningsämne:

Om projektet

En åldrande befolkning i nordiska samhällen har idag en växande andel av immigranter och flyktingar över 65 år, vilket innebär olika utmaningar för välfärdsstaten. Folkhälsorganisationer/myndigheter och civilsamhällets olika organisationer i Norden har idag mindre erfarenhet av att arbeta med denna grupp i befolkningen som också visat en minskad tillit till hälso- och sjukvårdssystemet. Ett hälsofrämjande arbete är angeläget eftersom äldre samhällsmedborgare med immigrant- och flyktingstatus har identifierats som särskilt utsatta för sämre hälsa och kroniska sjukdomar. Många av dem lever i fattigdom och har en sämre mental och fysisk hälsa och lever i isolation, ensamhet och social exkludering.

Syfte

Det övergripande syftet med detta projekt HEALTHCOM är att undersöka såväl möjligheter som hinder och barriärer för hur ett hälsofrämjande arbete kan skapa hälsa och välbefinnande hos äldre immigranter och flyktingar i nordiska samhällen, med ett specifikt fokus på communitybaserad forskning och utvecklande av fysisk aktivitet.

HEALTHCOM består av fyra delprojekt, i fyra partnerländer (Danmark, Finland, Norge, Sverige). Dessa fyra projekt involverar minoritetsgrupper med olika kön, etnicitet och religioner, och utvärderar kapacitetsbyggande processer bland communities i socialt utsatta områden, samt i föreningar och folkhälsorelaterade organisationer. Varje delprojekt kommer att anställa och utveckla olika deltagarbaserade/aktivitetsdrivna metoder (som till exempel dialogmetoder och promenadmetodologier) som kan stödja minoritetsgrupper som har sämre tillgång till de respektive nordiska språken.

Projektet fyller ett signifikant gap i forskningslitteraturen där äldre immigranter och flyktingars röster sällan blir hörda. Resultatet från studierna kommer att ge nordiska folkhälsoaktörer och organisationer ny kunskap samt utveckla nya metoder. Detta ger i sin tur möjligheter till en ökad heterogenitet i olika hälsofrämjande program och insatser i den nordiska åldrande befolkningen.