Presentation

Jag arbetar inom vårdvetenskap och är doktor i kulturgeografi med inriktning hälsa. Som sjuksköterska och barnmorska har jag lång erfarenhet av arbete i olika länder och min kulturgeografiska doktorsgrad ger mig specialistkunskap om platser/kontexter och det sociala och kulturella sammanhangets betydelse i relation till vård och omsorg.

De sista åren har jag huvudsakligen specialiserat mig på deltagarbaserade metoder och metodutveckling och arbetar på strategisk nivå nationellt och internationellt för att uppnå demokrati i djupare bemärkelse i civilsamhället utifrån brukares och medborgares perspektiv. I min forskning försöker jag hitta metoder att stärka civilsamhällets främjande av hälsa och integrerar därför olika grupper av samhällsmedborgare i min forskning i nära samarbete med samhällsaktörer. Jag har byggt upp internationella nätverk med forskningsplattformar regionalt i Skåne för att stärka personal och äldre personer inom äldreomsorgen och utarbetat arbetsmodeller för hälsofrämjande innovationer för integration/ migration i urbana bostadsmiljöer. From 2024 utvecklas metoderna i samarbete med nordiska forskare för att stärka meborgares och civilsamhällets delaktighet och inflytande i Norden. Forskningen är finansierad av bla Vinnova, Forte, NORDFORSK, Socialstyrelsen, Vårdalsstiftelsen och olika samhällsaktörer ca 25 milj SKR. Jag är styrelseledamot i SPARC (Swedish participatory action Community), svensk representant i ICPHR (International Colloboration of participatory health research) oh medlem i CARN (The collaborative action research network)/Är du intresserad av min forskning i samverkan om hälsa får du gärna höra av dig.