Fakta

Kontaktperson:
Ahmed Al Musawi
Finansiär:
  • Stiftelse för kunskaps- och kompetensutveckling – Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Tommy Eriksson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Patrik Midlöv
  • Lina Hellström
  • Hanna Gyllensten
  • Jesper Petersson
Projektperiod:
01 december 2020 - 30 juni 2025
Forskningsämne:

Om projektet

Forskning visar att läkemedelsbehandlingen har stora brister i systematik och stödsystem. Det finns flera studier som visar att patienter inte får optimal läkemedelsbehandling och att detta får kliniska, ekonomiska och humanistiska konsekvenser för den enskilde individen och samhället i stort. Det finns också en ökande ojämlikhet i hälsan i befolkningen baserat på kunskaper, kulturella och språkliga barriärer m.m. som kan leda till ojämlikheter i förmåga att hantera medicinering.

Vi vill utveckla en modell/arbetssätt för jämlik, effektiv och säker läkemedelsbehandling i vårdövergångar med fokus på en korrekt läkemedelslista efter utskrivning från sjukhus. Denna kliniska studies huvudsakliga syfte är att utvärdera effekter av en apotekarledd intervention för att minska fel i patientens läkemedelslista vid utskrivning från sjukhus. Ett ytterligare syfte är att utvärdera potentiella kliniska och hälsoekonomiska konsekvenser av felkällor i läkemedelslistorna.