Fakta

Kontaktperson:
Derek Stanford Hutcheson
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet (VR)
Ansvarig vid Mau:
Derek Stanford Hutcheson
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2028

Om projektet

I en representativ demokrati som Sverige, riskerar skillnader i valdeltagande mellan olika migrantgrupper leda till att vissa grupper blir systematiskt över- eller underrepresenterade i politiska beslutsprocesser. Tidigare studier har visat att valdeltagande korrelerar starkt med andra former av deltagande i samhället och är därför en viktig indikator på integration. Vi vet redan att migranter röstar i lägre grad än inrikes födda samt att det finns betydande skillnader mellan olika grupper av migranter vad avser integrationstakt – vad vi inte vet är varför.

Syfte

Detta projekt syftar till att kasta nytt ljus på dessa frågor. Utöver att beakta demografiska skillnader undersöker projektet om förvärv av medborgarskap leder till valdeltagande eller om valdeltagande driver på processen att förvärva medborgarskap. Vidare utforskar projektet hur migranters engagemang i civila organisationer inverkar på deras benägenhet att rösta; fokus ligger på organisationers sammanbindande och överbryggande sociala kapital och dess inverkan på valdeltagande. Dessutom utforskas förekomsten av en återkopplingsmekanism genom att undersöka om valet av ett större antal förtroendevalda födda utomlands uppmuntrar till valdeltagande bland individer i deras grannskap och nätverk.

Sverige utgör en ypperlig nationell kontext för att undersöka dessa empiriska frågor och de teorier de relaterar till dels på grund av dess valsystem där alla över 18 år efter tre år som folkbokförda i Sverige har rätt att delta i lokala och regionala val, dels på grund av att det är ett av de få länder som har tillgång till detaljerade demografi och valregisterdata. Projektet använder sig av omfattande valregister och survey data samt intervjumaterial.

Viktigt för förståelsen av integration

Ämnet är av betydande vikt i synnerhet med hänseende till de förändringar i medborgarskapsprocessen som planeras till 2025 samt för att nå en djupare förståelse för relationen mellan valdeltagande, migration och integration.