Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och innefattar både samhällsvetenskapliga och humanistiska angreppssätt. Fokus ligger på för ämnet centrala samhällsprocesser som mobilitet, inkludering och exkludering och de varierande avtryck som dessa processer lämnar inom arenor som politik, institutioner, plats i kulturgeografisk bemärkelse och människors vardag.

Forskningsmiljön har ett tvärvetenskapligt anslag som hämtar inspiration från en rad ämnen: 

 • ekonomisk historia 
 • etnologi,  
 • historia 
 • kulturgeografi 
 • socialantropologi 
 • socialt arbete
 • sociologi
 • statsvetenskap
 • religions- och kulturstudier

Forskningsmiljön överlappar till stor del med migrationsforskningsinstitutet Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), som är en naturlig mötesplats för forskare och andra som delar engagemanget för studiet av migrationsrelaterade frågor och för att arbeta tvärvetenskapligt.

Ämnets mångfald, när det gäller såväl teoretiska perspektiv som metodologiska tillvägagångssätt, utgör en stimulerande grogrund för nya och originella forskningsidéer och projekt. Mångfalden erbjuder således en inkluderande och innovativ akademisk miljö för studenter och lärare från hela världen. 

Vår forskning kan översiktligt delas in i fyra brett definierade teman:  

 • Mobilitetsmönster och demografi 
 • Flyktingmottagande och integration in en inledande fas 
 • Diskurser om och attityder till internationell migration, integration och mångfald 
 • Långsiktigt integration, medborgarskap och ackulturation

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 36
Totalt antal träffar: 34

Forskarutbildning i internationell migration och etniska relationer

Malmö universitet har forskarutbildning inom Internationell migration och etniska relationer.

IMER är ett brett forskningsämne på mång- och tvärvetenskaplig grund. Det handlar om migrationens konsekvenser för både ursprungs- och mottagarsamhället på olika nivåer; på den strukturella, den institutionella, grupp- och individnivån och om hur etniska relationer och etnisk mångfald blir betydelsefulla karaktäristika för samhället på grund av eller till följd av migration.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Maja Povrzanovic Frykman

Mer om forskarutbildning vid Malmö universitet